Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Данъчна реформа при прилагане на механизма „обратно начисляване“ при търговия в рамките на Европейския съюз

20 октомври 2017


Със създаването на Европейския съюз беше поставен и въпросът за изграждане на единен вътрешен пазар между страните членки, който пазар да не нарушава изискванията за конкуренция и същевременно да предостави възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали. Обект на настоящия анализ е свободното движение на стоки (в т.ч. и услуги) между териториите на настоящите страни членки на Съюза. За да бъде реализирано на практика това, възниква необходимостта от уеднаквяване и хармонизация на данъчното законодателство на страните членки, което в частност засяга и единни принципи при определяне на механизма на действие на данък добавена стойност (ДДС), както и изграждане на единна система при прилагането им. Началото на изграждане на единна система на ДДС е поставено през ноември 2006 г. с публикуването на Директива 2006/112/ЕО, в чийто текст се съдържат основни положения за прилагане на ДДС механизма при осъществяване на сделки между страните-членки и т.нар. „трансгранична търговия“. Въвежда се терминът „обратно начисляване на ДДС“, чието тълкуване ще изясним в настоящата статия. ДДС по своята същност е косвен данък, който осигурява част от приходите в бюджета на всяка страна, като краен платец на данъка е населението с крайното потребление на стоки и услуги. Всяка една от страните членки на Европейския съюз прилага различна ставка на ДДС. За България тя е 20% върху стойността на стоката или услугата, обект на продажба или потребление.

На територията на нашата страна когато лице (било то физическо или юридическо) е регистрирано по ЗДДС, то начислява 20% върху стойността на предлагана стока или услуга. Така се определя размера на ДДС, който трябва да бъде внесен от продавача в рамките на законоустановен срок.

В случай, че същото това лице продава стоките на физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз, са възможни следните варианти:

  1. Продава на данъчно незадължени лица в ЕС – т.е. лицата не са регистрирани по закона за ДДС в съответната страна-членка. В този случай, независимо че се осъществява трансгранична търговия на стоки или слуги в рамките на Европейския съюз, доставчикът е длъжен да начисли върху стойността на стоките или услугите ставката от 20% ДДС и да го внесе в бюджета на страната ни в законовия срок.
  2. Продава на данъчно задължени лице в ЕС – т.е. лицата има валидна ДДС регистрация в страната-членка, в която извършват своята дейност – тогава ДДС не се начислява от доставчика на стоки или услуги, а задължение да го начисли има получателят на стоката. Това начисляване е т.нар. „обратно начисляване“ и задължение да го внесе в бюджета на собствената си страна, има получателят на стоките.

Актуална информация дали контрагентите от Европейския съюз, с които предстои да се осъществяват търговски взаимоотношения, разполагат с валиден ДДС номер (или по-просто казано дали са регистрирани по закона за ДДС в собствената си страна) може да бъде получена от web-страницата на Европейската комисия. Тази информация е безплатна и общодостъпна за всеки, като тя се извлича от VIES системата за обмен на данни между страните-членки. Преведена на български, абревиатурата VIES (VAT Information Exchange System) означава Система за обмен на информация за ДДС.

Така на практика се осъществява механизмът на „обратното начисляване“ на ДДС. Като всяко друго нещо, и механизмът има своите предимства и недостатъци.

Предимствата от прилагането му се изразяват в лесното отчитане на данъка за всяка европейска страна. За да бъде определен и внесен размера на данъка, се съставят специални протоколи, на база на които се декларира неговата стойност. За доказването на реалността на сделката са необходими малко на брой документи, като най-важният от тях е транспортният документ, който документира физическото движение на стоки от територията на една страна-членка на ЕС до друга. За услугите по подразбиране такъв документ не се изисква, защото сама по себе си услугата няма материално изражение.

Недостатъците, обаче, са много повече от предимствата за осъществяване на търговия в ЕС или т.нар. вътрешнообщностна търговия. Като най-съществен такъв може да бъде посочен, че системата от прилагане на единен механизъм за отчитане на ДДС в ЕС не е достатъчно устойчива за предотвратяване на ДДС измами. Най-често срещаните такива са „верижни измами“ и „измами с липсващ търговец“, от които се губят приходи от ДДС за милиарди левове.

Поради това Европейската комисия разгледа и предложи данъчна реформа в ЕС във връзка с прилагане на механизма за „обратното начисляване“ на ДДС при осъществяване на трансгранична търговия, която реформа е най-голямата от 25 години насам. Целта на тази реформа е да се предотвратят ДДС измамите и по този начин да се осигурят милиарди левове приходи за бюджета на всяка членка, които да могат да бъде използвани в други направления – като например здравеопазване, образование, инфраструктура, култура и др. Голяма част от страните, обект на такива трансгранични ДДС измами, са внесли искане за промени в механизма на действие на ДДС на единния пазар. Така се стига до предложение за реформа в данъчното законодателство на ЕС и по този начин да се справят с тези измами (или поне да ги ограничат).

Какво предвижда реформата?

Първоначално някои от страните членки на Европейския съюз са поискали от Европейската комисия да се въведе временен общ механизъм за обратно начисляване (ОМОН), който да се прилага за всяка фактура над определена стойност. Става въпрос за страни, които са най-силно засегнати от измамите с ДДС и които не могат по друг начин да се справят с тях.

Накратко казано реформата предвижда ДДС, обект на трансгранична сделка, да се събира от доставчика (в частност производителя) на стоки или услуги, а не от получателя както е към настоящия момент. Вече събран, дължимият ДДС да бъде преведен в бюджета на страната, където е станала продажбата и потреблението на стоката или услугата, обект на сделката. За да се улесни процедурата и да се провери първоначално работи ли ефективно тази система, предложението е този механизъм да се прилага само при осъществяване на търговия на стоки в Еврозоната. Очаква се реформата да стартира през 2018 година и да продължи до 2022 година.

Данъчната реформа на Европейския съюз и резултатите от въвеждането й в България

Какви биха били предимствата и недостатъците на утвърждаване и въвеждане на предложената реформа за България?

На първо място ефективното прилагане на новите правила при осъществяване на търговия в рамките на Европейския съюз ще увеличи приходите от ДДС в националния бюджет на България. Това ще позволи използването им в различни сфери, като например на образованието и здравеопазването. Очаква се системата за прилагане на този общ механизъм за обратно начисляване (ОМОН) да бъде по-опростена и устойчива на измами. Със събраните приходи от ДДС могат да бъдат реализирани различни приоритетни реформи в национален план – повече средства за здравеопазване, допълнителни бюджети за изграждане на инфраструктура, или реформа в социалната политика – като например мерки за стимулиране на раждаемостта в големите градове, което да извади България от класацията на страните с най-застаряващо население.

Недостатъците от друга страна биха се породили от факта, че като всяко ново нещо, и тази нова единна система изисква време, за да заработи ефективно. Това от своя страна е свързано с допълнителни разходи за България за разработка на нови софтуерни решения за организиране на дейността на Приходната агенция и обучение на административни кадри. Смисъл от прилагането на новия механизъм ще има тогава, когато тези разходи са по-малки от разходите, свързани с дейностите по предотвратяване на трансграничните ДДС измами.

С въвеждането на нова единна ДДС система за европейския пазар ще се намали и интереса на чуждестранни инвеститори в България с цел осъществяване на бизнес отношения. Голяма част от инвеститорите в България, граждани на трети страни, се установяват към настоящия от територията на страната с цел да се „възползват“ от настоящия механизъм на действие на обратното начисляване поради факта, че не се заплаща ДДС при вноса на стоки и суровини за производство от ЕС.

Ако бихте искали да започнете търговия с други страни от Европейския съюз, и смятате, че бихме могли да Ви бъдем полезни - използвайте е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или посетете Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting, за да се свържете с нас.