Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Безвъзмездна финансова помощ до 10 000 лева за малки и средни предприятия - подкрепа за бизнеса за справяне с последиците от коронавируса

08 май 2020


На 15 април тази година управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът за приемане на предложения и коментари по обявената процедура изтече на 22 април, в 16.30 ч. като всеки, който имаше идея какво може да се подобри за малкия и среден бизнес в страната ни предвид създалата се ситуация, можеше да го направи свободно по електронен път на e-mail: public.consultation@mi.government.bg. Целта на тази програма e да се осигурят оперативни финансови средства за дружествата, за да могат те да се възстановят от загубите, които са претърпели, в следствие на обявеното извънредно положение на 13 март тази година, както и да осигурят стабилност на работните места. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 88 453 495,45 евро, равняващи се на 173 000 000 лева. От тях 75 185 471,13 евро (147 050 000 лева) ще бъдат под формата на финансиране от Европейски фонд за регионално развитие, а останалите 13 268 024,32 евро, (25 950 000 лева) ще бъдат от национално финансиране.

Ние от DIVE Accounting сме наясно, че в 90% от случаите предприятията наистина са претърпели финансови загуби от преустановяване на своята дейност заради въведеното извънредно положение. Затова и в настоящата статия ще анализираме в детайли обявената процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както и това кои дружества могат да се възползват от нея. Ще предоставим наш коментар и ще се опитаме да илюстрираме с примери сложната формулировка на програмата. Важно е да се отбележи, че на 11.05.2020 г. (понеделник) ще бъде отворена процедурата по кандидатстването, затова всички, които искат да се възползват от нея, трябва да се запознаят навреме с условията.

Кои са допустимите кандидати за получаване на безвъздмездна финансова помощ в размер на до 10 000 лева по новата програма на Иновации и конкурентоспособност?

I. Кои са допустимите кандидати – критерии на допустимост и недопустимост.

1. Допустимите кандидати са тези, които отговарят на следните условия:

1.1. Юридически лица или Еднолични търговци (ЕТ), които са регистрирани съгласно Търговския закон или закона за кооперациите.

1.2. Тяхната регистрация по т.1.1. следва да датира преди 01.01.2019 г., като за изминалите 2018 г. и 2019 г. следва да са осъществявали стопанска дейност.
Трябва да се има предвид, че при кандидатстването на дружествата не се прилагат документи за извършваната от тях дейност, а декларации по образец. Всички проверки на декларираните данни се правят по служебен път, като за целта информация за дейността на дружествата за изминалите 2018 г. и 2019 г. се предоставя от НСИ и НАП. За да се удостовери, че кандидатът отговаря на изискването по тази точка е достатъчно за тези две години той да е подал своите годишни данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО.

1.3. Да отговарят на изискването за мирко или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Съгласно чл.3 от този закон:
„Чл.3 (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.
Кандидатите удостоверяват, че отговарят на критериите за микро и малко предприятие с Декларация по образец. В случай на отпусната безвъзмездна финансова помощ и при направена проверка от страна на проверяващия орган, в която се установи, че декларираните данни по т.1.3. не отговарят на истината, получената помощ подлежи на връщане от кандидата заедно с начислена законна лихва.

1.4. Кандидатите да са регистрирали спад в оборота си най-малко 20% за месеца, предхождащ месеца, в който се подава заявлението за подпомагане спрямо средноаритметичния оборот за 2019 г.

На изискванията на новата програма отговарят дружества, които са регистрирали спад в оборота си най-малко 20% за месеца, предхождащ месеца, в който се подава заявлението за подпомагане спрямо средноаритметичния оборот за 2019 г.

Нека разясним т.1.4, като илюстрираме с пример:

Нека хипотетично да приемем, че дружество Х желае да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Ще кандидатства за това след 11 май, когато е отворена процедурата за това, следователно следва да имаме предвид неговия оборот от дейността за април 2020 г. Да приемем, че той е в размер на 2550 лева приходи от продажби на дребно. Отново да приемем, че за изминалата 2019 г. общите приходи на същото това дружество Х възлизат на 45 290,00 лева. Средноаритметичния доход се получава, като общата сума на приходите разделим на 12 месеца. И така, получаваме 45290:12=3774,17 лева. Това е сумата на средноаритметичния оборот за 2019 г. За да установим обаче дали има спад в този оборот най-малко от 20% следва да изчислим колко от получената сума са 20%, а те са 3774,17*20%=754,83 лева. Следователно за да е реализирало спад от 20% в оборота съгласно т.1.4, оборота на дружеството за април 2020 г. трябва да е по-малък или равен на разликата между 3774,17 и 754,83, или 3774.17-754.83=3019,34. Оборотът обаче е в размер на 2550 лева, което е под сумата от 3019.34, което на практика означава, че бележи спад от много повече от 20% и отговаря на изискуемите критерии.

1.5. Към 31.12.2019 г. кандидатът не е в затруднено положение, но е изпитал затруднения след тази дата в резултат на епидемията от коронавируса.

Идеята на тази точна за допустимост на кандидатите е да не се финансират дружества, които имат финансови затруднения, които не са в резултат от преустановяване на дейност. Целта е да се избегнат финансови злоупотреби, в резултат на които незаслужено се облагодетелстват дружества за сметка на такива, които наистина се нуждаят от оперативни средства, за да възстановят дейността си. И в този случай е възможно на практика да бъде доказано, че такива дружества са били финансово затруднени още от преди 13 март, като за целта се събира информация от НАП, НОИ и НСИ. Вероятно ще се проверяват подадени справки декларации по ЗДДС, декларирани данни за персонала – сключени и прекратени трудови договори, декларации Образци 1 и 6 за дължими осигурителни вноски и други, като това са достатъчни информационни регистри, от които би следвало да се установят фактите по точка 1.5.

Кандидатите да нямат задължения, които са с изтекъл срок на плащане както към Национална агенция по приходите, така и към Столична община. Това е по-скоро условие за кандидатстване, а не критерии за допустимост, но ние от DIVE Accounting смятаме, че е също толкова важно, колкото и изброените преди това условия за кандидатите.

Недопустимите кандидати за финансова помощ до 10 000 лева са тези, които отговарят на изброените в точка 2 на публикацията на DIVE Accounting критерии.

2. Недопустимите кандидати са тези, които отговарят на следните условия:

2.1. Дружества, които са обявени в несъстоятелност, са в производство по несъстоятелност, са в процедура по ликвидация, са сключили извънсъдебно споразумение с кредитори в обявено вече производство по несъстоятелност, са преустановили дейността си.

2.2. Е установено влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

Това условие за недопустимост се припокрива с едно от условията при кандидатстване за опускане на финансова помощ по мярката „60 на 40“. Но нека припомним в какво точно се състои нарушаването на всички изброени членове и точки от Kодекса на труда:

Дали се спазват разпоредбите на Кодекса на труда следи Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Изброените по-горе точки на Кодекса са по отношение на сключването на трудови договори (чл.61, ал.1 – трудовия договор се сключва преди служителя да постъпи на работа, чл.62, ал.1 – сключва се в писмена форма), обявяването им в НАП, (чл.62, ал.3 – в тридневен срок от датата на сключване се обявява в НАП), постъпване на служителя на работа (чл.63, ал.1 и 2 – работодателя е задължен да предостави на служителя си копие на трудовия договор и справка от НАП за прието уведомление, както и допуска на работа преди това), за промяна на съществуващо трудово правоотношение – чл.118, за начисляване на изплащане на трудовото възнаграждение – чл.128, за изплащане на обезщетение в срок при напускане – чл.228, за гарантиране на изплащане на възнаграждението по договор – чл.245 и за условията, при които се наемат на договор лица под 16 годишна възраст – чл.301-305 от КТ.

2.3. Лишени са от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен този факт

2.4. Установено е с административен акт от компетентен орган, че са сключили с трети лица споразумения, които нарушават конкуренцията.

2.5. Доказано е, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или договор за концесия.

2.6. Имат задължения за данъци и осигуровки към НАП и към общината, която е определена по седалище и адрес на управление на кандидата.

2.7. Други, които касаят дружества, кандидатстващи за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. При проявен интерес от Вас кои точно условия попадат в тази точка, може да се свържете с нас по начина, който можете да откриете на края на днешната ни публикация.

След пандемията от коронавирус (COVID-19), какъв е размерът на отпусканата безвъзмездна финансова помощ, на която предприятията могат да разчитат?

II. Какъв е размерът на отпусканата финансова помощ?

Минималния размер на отпуснатата финансова помощ е в размер на 3000 лева, максималния – 10 000 лева. Определя се в размер на 10% от приходите на кандидатите за изминалата 2019 г. Затова е въведено като изискване за всички кандидатстващи минимум реализирани приходи за 2019 г., а именно 30 000 лева. Това условие е напълно логично, след като минимумът финансови средства, които могат да бъдат отпуснати, е 3000 лева. Следвайки тази логика, дружества, който са реализирали 65 000 лева приходи от своята дейност за 2019 г., могат да кандидатстват за финансиране от 6500 лева. Тези от тях, които са реализирали например приходи в размер на 110 000 лева за същата година, не могат да кандидатстват за отпускане на средства в размер на 11 000 лева, а могат да кандидатстват за максималния размер от 10 000 лева.

III. Какъв е срокът за кандидатстване и критерия, по който ще бъдат класирани дружествата-кандидати?

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е от началото на отваряне на процедурата на 11 май тази година до 16.30 ч. на 30 май същата година. Дружествата ще бъдат оценявани по документи по образец на достоверността на декларираните факти. В рамките на предстоящата процедура кандидатите могат да подават по едно заявление за получаване на безвъзмездна финансова помощ, като ще бъде разгледано само първото подадено такова. Ако след първото подадено заявление, кандидатът подаде още няколко такива заявления, те няма да бъдат разгледани. В случай, че при направена служебна проверка се установи, че предприятията не отговарят на определен критерии за допустимост, заявлението се отхвърля автоматично. Заявленията ще бъдат одобрявани и ще бъдат класирани и финансирани дружества, докато не бъдат изчерпани изцяло отпуснатите финансови средства по тази оперативна програма. Изключително важно е да се знае, че по-голям шанс да получат безвъзмездни финансови средства имат дружества, които кандидатстват по-рано по тази програма. Финансирането ще бъде извършвано на принципа „пръв по време“

По какъв начин може да се кандидатства по програмата за безвъздмездна финансова помощ и какви са необходимите документи за това?

IV. По какъв начин може да се кандидатства по тази програма и какви са необходимите документи за това?

Начинът на кандидатстване е изцяло по електронен път. Това става чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, наречена накратко ИСУН, на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Login

За тази цел дружествата-кандидати следва да се сдобият с квалифициран електронен подпис. Заявлението за кандидатстване се попълва online в реално време и към него се прилагат сканирани декларации по образец:

  • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
  • Декларация за финансовите данни;
  • Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата;
  • Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата. Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община;
  • Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020

С всички тези документи, дружествата-кандидати, могат да се сдобият от сайта на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“.

И докато трае извънредното положение в нашата страна, не забравяйте, че ние продължаваме да работим с всички мерки за сигурност.

Ако Вие сте служител или работодател и Ви вълнува казус, било то счетоводен или данъчен, или трудово-правен, нашия екип остава на разположение за консултации по вече познатия начин. Може да се свържете с нас, като ни изпрати запитване:

Настоящата публикация има за цел да информира всички дружества, които имат необходимост от временни финансови средства, че скоро ще бъде отворена процедура, по която може да се кандидатства за такива. Средствата са безвъзмездни, те не подлежат на връщане, това не е паричен заем. Тяхната цел е дружествата, които бяха засегнати от преустановяване на своята дейност и тези, при които се наблюдава спад в приходите поради създалата се извънредна ситуация в страната ни по повод COVID-19, да се върнат към нормален работен процес и да се минимизират значително техните финансови загуби. Ако Вие сте собственик и управител на дружество, което е сред изброените, и искате да кандидатствате по тази оперативна програма, ние от DIVE Accounting сме в състояние да Ви помогнем с изготвяне на необходимата проектна документация. За консултация или допълнителни въпроси, Ви очакваме по-познатите вече начини чрез:

Отговаряме в рамките на работния ден!

Потърсете ни, ще Ви бъдем от полза!