Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Промяна в данъчната ставка от 20% на 9% за ресторантьорските и кетъринг услугите, доставките на книги и продажбата на бебешки храни и хигиенни артикули

16 юли 2020


По време на обявеното извънредно положение заради COVID-19 се заговори за извършване на данъчна реформа и намаляване на данъчната ставка за определени браншове като инструмент за справяне с последствията от разпространението на коронавируса и предприетите мерки за неговото спиране. Тежки последици и съответно финансови загуби претърпяха дружествата, заети в сферата на услугите. Това са дружествата от фитнес индустрията, фризьорските и козметични услуги, както и заведенията за бързо хранене. Въпреки разнородните мнения по темата за намаляване на ДДС от 20% на 9%, през месец май тази година в парламента беше внесено предложение за промяна на закона за данък върху добавената стойност и намаляване на размера на дължимият ДДС за определен вид дейности. Това предложение беше прието на първо и второ четене от парламента, като на 19.06.2020 г. в Държавен вестник брой 55 беше обнародван Закона за изменение и допълнение на ЗДДС.

В този закон, считано от 01.07.2020 г. са направени промени по отношение на прилагането на намалената данъчна ставка от 9%. До преди направените промени намалената данъчна ставка се прилагаше за услугите по настаняване, предлагано от хотели и други подобни заведения. След направените промени намалената данъчна ставка ще с прилага и за други видове дейност, които ще бъдат обект на анализ в днешната ни статия. Всички тези промени са с ограничен срок на действие – те ще бъдат приложими до 31.12.2021 г., освен ако до тогава не бъде прието друго или техния срок не бъде удължен.

Ние, екипът на DIVE Accounting, ще започнем нашия анализ с отговор на следните въпроси:

Ставката от 9% ДДС е приложима за книги на физически носители или доставяни по електронен път.

1. За кои сфери на дейност се отнасят направените промени?

Направените промени в закона намират своето отражение в чл.66 от ЗДДС, като неговото съдържание е променено и допълнено. Ставката от 9% е приложима както за услугите по настаняване в хотели и други подобни заведения (към тях спадат и предоставяне на услуги по ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани), така и за:
Чл.66, ал.2,т.2 – доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
Чл.66, ал.2,т.3. - ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
Чл.66, ал.2,т.4. - храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4;
Чл.66, ал.2,т.5. - бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4.

Направените промени в ставките за ДДС от 20% на 9% влизат в сила от 01.07.2020 г. и са приложими до 31.12.2020 г.

2. От кога влизат в сила направените промени?

Както вече споменахме, направените промени влизат в сила от 01.07.2020 г. и са приложими до 31.12.2021 г. На практика това означава, че всички дружества, чиито предмет на дейност е сред изброените в т.1, към настоящия момент следва да прилагат начисляването на 9% ДДС за извършваните от тях продажби. Сроковете за подаването и внасянето на дължимия ДДС не се променя, той си остава същия – до 14-то число на месеца, следващ месеца, през който са извършени продажбите. Следователно до 14-ти август 2020 г. следва да бъде внесен дължимия данък от дружествата за текущия месец юли по вече познатия начин. Процедурата по подаване на справка декларация по ЗДДС също се запазва, единствено размера на данъка за всички дружества, засегнати от направените промени, ще бъде в по-малък размер.

Има противоречиви тълкувания относно дружества, които начисляват 9% ДДС -  означава ли това, че те ползват само 9% ДДС по издадени вече фактури или пълният размер от 20%?

3. След като тези дружества начисляват 9% ДДС, означава ли това, че те ползват само 9% ДДС по издадени вече фактури?

На този въпрос отговорът е категорично НЕ. Правото не приспадане на данъчен кредит или т.нар. „ползване“ на ДДС се запазва както досега и са приложими общите правила на закона. Освен в случаите, когато за определена покупка в издадения документ доставчика също е приложил намалената данъчна ставка от 9%. Но за случаи, в които е начислен 20% ДДС, се ползва данъчен кредит в пълен размер.

При вътреобщностно придобиване в рамките на Европейския съюз на стоки  самоначисляването на придобиващия стоките се извършва в счетоводните регистри с протокол по чл.117 от ЗДДС.

4. Какъв е размерът на данъка, когато стоките по чл.66, ал.2, т.2, т.4 и т.5 са внос от ЕС или от трети страни?

Когато стоките са внос от ЕС правилото е, че ДДС се дължи от получателя на стоката и се прилага т.нар. „обратно начисляване“. В този случай говорим за вътреобщностно придобиване на стоки и самоначисляването на придобиващия стоките се извършва в счетоводните регистри с протокол по чл.117 от ЗДДС. В този случай и съгласно разпоредбите на чл.66, ал.1, т.3 самооблагането ще се извърши със ставка на данъка в размер на 9%, а не както беше до преди направените промени – 20 процентна ставка за данък върху добавената стойност.
Същото правило важи и за начисляването на ДДС при внос на стоките от чл.66, ал.2, т.2, т.4 и т.5 от трети страни. Допреди направените промени в митническата декларация върху покупната стойност на стоките и изчисленото мито се начисляваше 20% ДДС. След направените промени и в сила от 01.07.2020 г. размерът на данъчната ставка се променя от 20% на 9%.

5. Как следва да се определи дали дейността на дадено дружество попада сред изброените в т.1?

Отговорът на този въпрос е сред най-сложните, защото е възможно объркване от страна на управителите на дружества при припознаване на дейността на дружествата им към някоя от изброените в т.1 от нашия анализ. В последствие е възможно да се окаже, че за тях не е приложима намалената данъчна ставка от 9%. Затова и Национална Агенция за Приходите (НАП) публикува официално становище от 29.06.2020 г. по темата с приложимото законодателство по отношение на прилагането на данъчната ставка от 9%, както и за продажбата на кои стоки се отнася тази ставка. За по-подробна информация становището на НАП може да бъде изтегленото от тук.

Какво е мнението на екипа на DIVE Accounting за направените промени?

6. Какво е мнението на екипа на DIVE Accounting за направените промени?

Мнението на нашия екип по отношение на направените промени е, че ефектът от приложението на намалената данъчна ставка е натоварен с очаквания, но с неясен резултат – т.е. намаляването на данъчната ставка за определен кръг дружества не е гаранция за тяхната стабилизация и за справянето им с последиците от разпространението на коронавируса. Няма гаранции, че с по-ниски цени в резултат на намаляването на ДДС ставката за ресторантите и заведенията за бързо хранене ще се увеличи тяхната посещаемост. От друга страна, преди въвеждането на тази промяна, правителството прие други две мерки отново за „спасяване“ на бизнеса, засегнат най-силно от ниската консумация на предлаганите стоки и услуги –мярката „60/40“ и безвъзмездната финансова помощ в размер до 30 000 лева (повече можете да видите тук). Въвеждането на трета мярка и то за определени дейности поражда напрежение сред собствениците и управителите на дружества, за които въведените „преференции“ в закона не важат. В същото време, приходите от ДДС в бюджета след направените промени ще намалеят, което е предпоставка за увеличаване на друг вид данъци, за да бъде компенсирана разликата от 11% приход от ДДС в републиканския бюджет на страната. Не е изключено и осъществяване на данъчни измами и манипулации от страна на търговци, за които се прилага едновременно и намалената данъчна ставка от 9% и стандартната – 20%. Твърде вероятно е голяма част от приходите да бъдат облагани единствено с данъчна ставка от 9%. На практика е трудно доказуемо в един търговски обект за кой вид стока коя данъчна ставка се прилага, липсва последващ контрол от страна на приходната администрация за правилното изпълнение на направените промени.

Ако Вие сте собственик или управител на дружество, намиращ се в положение, в което Ви е трудно да определите дали за упражнявана дейност е приложима намалената данъчна ставка от 9%, ние сме на разположение за консултация. Може да го направите по познатите вече начини: чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111.

Очакваме Ви, ще се радваме да Ви бъдем от полза!