Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Кратък анализ на последните промени в Закона за данък върху добавената стойност – кои нови стоки и услуги попадат в обхвата на намалената ставка на ДДС в размер на 9%?

24 август 2020


В предишна статия ние от DIVE Accounting анализирахме подробно за кои стоки и услуги, считано от 01.07.2020 г. и в срок до 31.12.2021 г., ще се прилага намалената ставка на ДДС в размер на 9%. Само месец по-късно се разшири периметъра на приложение на тази намалена ставка на данъка и в днешната ни публикация ще акцентираме точно върху това кои са новите стоки и услуги, за които ще се начислява ДДС в размер на 9% при продажба и консумация.

В Държавен вестник, брой 71 от 11.08.2020 г., в параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на местните данъци и такси са поместени и отразени направените промени в ЗДДС. Промените са в няколко направления, като в следващите редове ще се опитаме да направим паралел между последните изменения в закона и предходните такива, а именно:

В последните изменения на ЗДДС в обхвата на прилагане на намалената ставка от 9% ДДС вече попадат и доставката на бира и вино

1. В последните изменения на ЗДДС в обхвата на прилагане на намалената ставка от 9% ДДС вече попадат и доставката на бира и вино. До преди направените промени, чл.66, ал.2, т.3 гласеше, че данък в размер на 9 на 100 е приложим за доставка на „ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128“. След направените промени думите „бира“ и „вино“ изцяло са заличени от закона и чл.66, ал.2, т.3 е със същото съдържание без тези две думи. Текстът на този член е както следва: „Ставката на данъка е 9 на сто за: ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128“.

Направените промени в ал.2, т.3 на чл.66 от ЗДДС като съдържание в закона не са значителни, но какви ще са последиците за бюджета от премахването на тези две на пръв поглед кратки думи, ще разберем сега.

В последните изменения на ЗДДС в обхвата на прилагане на намалената ставка от 9% ДДС вече попадат и общите туристически услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.

2. Добавят се две изцяло нови алинеи в чл.66 от ЗДДС, регламентиращ правното прилагане и начисляване на 9% данък върху добавената стойност, а именно:

Ставката на данъка е 9 на сто за:

  • чл.66, ал.6 - доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
    и
  • чл.66, ал.7 - доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.

И двете алинеи са изцяло нови. С тях се разширява отново обхвата на приложение на намалената ставка на данъка, но каква е била целта на законодателя да предложи и приеме направените промени, от DIVE Accounting ще се опитаме да анализираме в следващите редове.

Нека преди това обаче отново да споменем, че направените промени не са безсрочни и приложими във времето. Те са със срок на прилагане до 31.12.2021 г., като влизат в сила от 01.08.2020 г.

Мнението на екипа ни е, че те следва да се приемат като инструмент за справяне с последствията от въвеждането на противоепидемичните мерки за борба с COVID-19 за най-силно засегнатите браншове в бизнеса. Причината беше затварянето в началото на годината на заведенията за хранене, барове, дискотеки, фитнеси и други, при които се създаваше възможност за струпване на голям брой хора на едно място. От друга страна всекидневно туристически компании твърдят, че са на ръба на фалит или вече са фалирали, заради слабото търсене на туристически услуги от местното население и ограничаване на чужденците в българския туризъм. Именно и затова се въвеждат направените промени и започват да важат от средата на активния туристически сезон - за да стимулират повече граждани да почиват тази година, което от своя страна е свързано с увеличаване на приходите в туристическия бранш. Именно с такава насоченост е и чл.66, ал.6 – „както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници“. Определение за случаен превоз на пътници е дадено в параграф 1, т.24 от Закона на допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози – „случайни автобусни превози са превозите на предварително определена група пътници без промяна в състава на групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия“.

Намаляването на ДДС от 20% на 9% важи и за фитнес залите и прави по-достъпни за населението фитнес услугите.

Правната рамка на прилагането на чл.66, ал.7 от ЗДДС е по отношение на работата на фитнес центровете. Един от аргументите на законодателя за въвеждането на по-ниската данъчна ставка е, че предлаганата услуга е свързана с подобряване на здравето на населението. Данък върху добавената стойност е косвен данък, който циркулира в данъчното пространство. За дружествата този вид данък може да бъде възстановим при определени условия, но не така стоят нещата при физическите лица – населението. За тях този данък е окончателен и е включен в цената на закупената от тях стока или потребяваната от тях услуга. Намаляването на ДДС от 20% на 9% прави по-достъпни за населението фитнес услугите, а това може да се приеме и като инвестиция в човешки капитал, защото:

  • Доказан ефект от физическите тренировки е подобряване на здравето на човека;
  • По-доброто здраве от стоя страна води до по-продължителен живот, а благоприятните последици за икономиката от това могат да бъдат отчетени при по-висока консумация на блага, по-висок естествен прираст на населението, повече часове отработен труд – което означава повече заплатени суми за осигуровки и данъци.

От друга страна обаче, внесените промени предизвикаха за пореден път смут сред собствениците на дружества, чиито предмет на дейност попада в обхвата на промените на данъчната ставка от 20% на 9%. Промените влизат в сила от 01.08.2020 г., но са обнародвани в Държавен вестник 11 (единадесет) дни по-късно. Голяма част от собствениците на попадащите в обхвата на промените дружества бяха объркани и не много сигурни за това от кога и как следва да прилагат намалената данъчна ставка за предлаганите от тях стоки и услуги. Освен това, когато тези стоки и услуги се предлагат в търговски обекти, е нужно да се направят необходимите настройки по фискалните устройства, отчитащи продажбата на тези групи стоки и услуги, което е свързано с време и е допълнителен разход за всеки един търговец.

В заключение ще изложим краткия си коментар по темата, като отново искаме да подчертаем, че това мнение е авторско и не следва да се приема като общовалидно за всички търговци.

1. Последните направени промени в ЗДДС са прибързани, необмислени и не достатъчно ефективни, за да се справят с последиците от COVID-19

Какво е мнението на екипът на DIVE Accounting относно направените промени в ЗДДС и промяната на ставката ДДС от 20% на 9% за някои стоки и услуги?

Защо смятаме така?

Защото те са предложени и приети заради масовото недоволство на собственици и дружества от определени браншове в страната, а не заради реалната необходимост от подкрепа на бизнеса. Промените, които влязоха в сила от 01.07.2020 г. засегнаха определени сектори на икономиката, след което последва шумно недоволство на други такива. И за да бъдат доволни всички накрая, се стигна до следващата промяна в закона, тази, която е обект на анализ в настоящата публикация. Не бяха обмислени добре от законодателя плюсовете и минусите на направените промени, затова нашият екип ги класифицира като неефективни.

2. Въвеждането на намалената данъчна ставка от 01.08.2020 г. не промени цените на стоките и услугите в предлаганите търговски обекти. Смело можем да заявим, че цените на повечето предлаганите стоки и услуги остават без промяна след 01.08.2020 г. Каквато е била цената им до 31.07.2020 г, такава остава и след 01.08.2020 г.

Какво на практика означава това?

На практика това означава, че се наблюдава увеличените на цените на стоките и услугите, за които беше въведена намалената данъчна ставка от 20% на 9%. Което е в пълно противоречие с приетите промени – от една страна правителството се опитва да облекчи гражданите при потреблението на определени блага, а бизнесът от друга страна се опитва да печели от него в условия на криза. Което обстоятелство отново ни дава основание да смятаме, че направените промени са неефективни, не работят в интерес на обществото, а напротив – позволяват на определени браншове да повишат стойността на стоките и услугите в условия на епидемия.

Резултатът от намалената данъчна ставка от 20% на 9% е в пълно противоречие с реалната среда - цените остават непроменени или се увеличават. Промените са неефективни.

Защо отново смятаме така?

Прости изчисления:

  • Ако до 31.07.2020 г. цената на услуга, за която се е прилагала данъчна ставка от 20%, е била 6 лева крайна цена, това означава реална стойност 5 лева и ДДС – 1 лев.
  • Ако след 01.08.2020 г. цената на услугата се е запазила същата, но за нея вече се прилага данъчна ставка от 9%, това означава реална стойност 5,50 лева, ДДС – 0,50 лева.
  • Логично би било след въвеждане на по-ниския % ДДС, крайната цена от този пример да бъде 5 лева * 9% = 5.45 лева.

3. По-ниската данъчна ставка носи по-малко приходи от ДДС в републиканския бюджет. По последни данни от икономически анализи приходите от ДДС в края на първото шестмесечие на 2020 г. са в размер на 48,9% от размера на планираните такива за същия период. Увеличаването на секторите на икономиката, за които се въвежда прилагането на намалената данъчна ставка в размер на 9% допълнително утежнява ситуацията по отношение на приходите от косвени данъци.

С това завършваме днешната статия за последните промени в ЗДДС.

В случай, че имате нужда от консултация по отношение на правилното тълкуване на ЗДДС и неговото практическо приложение, нашият екип остава на разположение по познатите три начина. Може да се свържете с нас и да споделите какво Ви вълнува и какви трудности срещате при прилагането на материално-правната страна на Закона чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111.

Очакваме Ви! Осъзнаваме колко ценно в днешно време е да бъдем от полза на някого!