Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Скоро изтича крайният срок за публикуване на годишните финансови отчети на дружествата. Какви са новостите в закона по отношение на тази процедура?

31 август 2020


И тази година DIVE Accounting напомня на всички собственици и управители на дружества, които за изминалата 2019 г. са осъществявали стопанска дейност по смисъла на закона, че наближава крайния срок за публикуване на резултатите от тази дейност в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Това са дружествата, които за отчетната 2019 г. са направили разходи и/или реализирали приходи, чиято стойност надвишава 500 лева. Всички тези дружества вече са подали своите годишни отчети за дейността към Националния статистически институт, след което за тях възниква задължението да ги обявят в Търговския регистър.

Нашият екип преди по-малко от година анализира подробно темата за публикуването на отчетите на дружествата. За тези, които не са успели да се запознаят с нея, могат да го направят ТУК.

В днешната ни публикация няма да навлизаме отново в подробности защо се налага публикуването на отчетите, кой има задължението да го направи, по какъв начин се осъществява то и какво следва ако не бъде направено то. Днес ще акцентираме върху това какви са новите моменти при осъществяване на процедурата по извършване на обявяването им.

Промените най-общо може да класифицираме в две групи:

I.Първата промяна е по отношение на срока на публикуване
Тази промяна е свързана с обявяването на извънредното положение в България заради епидемичната обстановка във връзка с разпространението на COVID-19. Срокът за публикуване на отчетите беше удължен с още три месеца. До преди направената промяна крайния срок за публикуване на годишните отчети беше края на юни месец за годината, следваща годината на извършване на дейност от дружествата. След направените промени за изминалата 2019 г. крайния срок за публикуване на финансовите отчети на дружествата е 30.09.2020 г., а не 30.06.2020 г. какъвто беше срокът за предходните години.

Срокът за публикуване на годишните финансови отчети на дружествата беше удължен с още три месеца.

II. Втората промяна е по отношение на приложимите документи към Търговския регистър.
До преди направените промени в Търговския регистър освен Годишния финансов отчет за дейността на дадено дружество, към необходимите документи се прилагаше Протокол от проведено общо събрание на собствениците (когато дружеството е ООД) и решение на Едноличния собственик на капитала (когато е ЕООД), в които документи се вписваше, че ГФО е приет от собственикът/собствениците на дружеството и те одобряват вписването му в Търговския регистър. На 14.03.2020 г. в Държавен вестник брой 23 беше обнародвана променената Наредба № 1 oт 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. За тези, които никога не са се запознавали със съдържанието на тази наредба, искаме да уточним, че тя регламентира начина на съхранение на информацията в Търговския регистър, достъпа до услугите, предлагани от него и документите, които се прилагат с подаване на съответните заявления за вписване в него.

Новоприето е и отпадане на задължението към Годишния финансов отчет да се прилага документ, който удостоверява приемането му от собствениците на дружеството.

Новото в раздел XX “a” от тази наредба, озаглавен „Заявление за обявяване на годишни финансови отчети“ е, че от 14.03.2020 г. отпада задължението към Годишния финансов отчет да се прилага документ, който удостоверява приемането му от собствениците на дружеството. В повечето случаи при подаване на заявлението към ТР се прилагаха още покани за свикване на Общото събрание, решение на собствениците (собственикът) за приемане на отчета и одобряването им за неговото публикуване.

След направените промени вече не се изисква прилагането на тези документи в Търговския регистър заедно с обявяването на Годишните отчети. Въведена е декларация по образец,с която представляващия дадено дружество декларира, че ГФО е приет на проведено Общо събрание на собствениците. С тази декларация също така се заявява какъв вид е представляваното предприятие съгласно Закона за счетоводството – микро, малко или средно предприятие. Образец от новата декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба № 1 oт 14 февруари 2007 г. може да откриете ТУК.

Какво е мнението на екипът на DIVE Accounting относно направените промени във връзка с обявяването на Годишните финансови отчети на дружествата и удължаването на срока за това?

Какво е мнението на нашия екип за направените промени?
Преди да изразим какво е нашето мнение, искаме да направим едно много важно уточнение. Въведената декларация по никакъв начин не измества провеждането на Общо събрание на собствениците. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, Общо събрание на собствениците се провежда най-малко веднъж годишно, ако не се налага вземане на решение във връзка с промяна на данни по партидата му в Търговския регистър. Досега повечето собственици провеждаха Общо събрание за приемане на Годишния отчет, ако не се налага неговото свикване по друга причина, свързана с дейността на дружеството. Остава в сила свикването на Общото събрание най-малко веднъж годишно, отпада задължението на собствениците да декларират това обстоятелство в Търговския регистър.

1. Относно промяната в срока съвсем логично е неговото удължаване заради възникналото извънредно положение в страната ни. Крайния срок за подаване на отчетите към НСИ и данъчните декларации по чл.92 от ЗКПО за всички дружества с дейност беше променен от 31.03.2020 г. на 30.06.2020 г. Ако срокът за публикуване на отчетите в Търговския регистър съвпадаше със срока за подаването им към НСИ, това би било свързано с много стрес и липсва на време за управителите на търговски дружества.

2. Относно промяната в необходимите документи, които се прилагат към Заявлението за публикуване на отчетите в регистъра, промяната е изцяло положителна поради няколко обстоятелства:

  • не се налага свикване на Общо събрание преди периода на публикуване на отчетите, дава се по-голяма свобода на собствениците да избират кога точно да се свика събранието и какви проблеми да бъдат разгледани в дневния ред;
  • не се налага документиране в писмен вид на провеждането на събранието – във връзка с епидемичната обстановка и напредналите технологии може да бъде проведена среща на собствениците на дадено дружество онлайн, на която да бъдат обсъдени всички въпроси, касаещи дейността на дружеството.
  • понякога собственикът на дадено дружество може и да не е управител, затова с направените промени се дава възможност на лице, различно от собствените на дружество, в случая управителя, да подпише всички необходими документи за обявяване на годишния отчет. До преди направената промяна, Протокола от Общото събрание се подписваше от собствениците, след промяната всички документи се подписват от управителя. Това от една страна пести време по организацията на процеса по публикуване, и от друга – пести средства на собствениците, ако те не се намират в едно и също населено място при провеждане на събранието.

Ако Вие сте собственик и управител на дружество, но не разполагате с време и възможност за подаване на отчета на Вашето дружество в Търговския регистър, нашия екип разполага с висококвалифицирани юристи, които могат да направят това вместо Вас. Важно е да подчертаем, че за тази цел НЕ СЕ НУЖДЕМ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО. Единственото, което трябва да направите, е да се вържете с нашия екип по познатите вече начини чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111.

Свържете се с нас, работим от разстояние, не се налага да идвате на място в офиса ни или да чакате пред гишетата на Агенция по вписвания. Работим бързо и коректно.

Очакваме Ви и вярваме, че ще Ви бъдем полезни!