Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Публикуване на отчети в интернет или в икономическо издание

15 септември 2020


В предишната ни статия ние от DIVE Accounting акцентирахме върху темата по публикуването на годишните финансови отчети на дружества, които за изминалата 2019 г. са осъществили дейност по смисъла на закона. Днес ще обърнем внимание на особен вид дружества, за които с пълна сила важат условията и сроковете за публикуване на техните отчети, но тези дружества не са регистрирани съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Тези дружества са:

  • Неперсонифицираните дружества – това са дружествата, които се създават по силата на задълженията и договорите и гражданските дружества;
  • Търговските представителства – те се регистрират съгласно чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите в Българо-търговската промишлена палата (БТПП);
  • Адвокатските сдружения и дружества – това са т.нар. „професионални“ сдружения;
  • Дружествата с нестопанска цел – фондации, асоциации, сдружения, осигурителни каси, които към датата на съставяне на отчета не са пререгистрирани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Други – читалища, вероизповедания, църкви, читалища и училищни настоятелства

Всички изброени дружества са задължени в срок до 30.06. на годината, следваща годината на осъществяване на дейност, да публикуват своите отчети от тази дейност. За разлика от дружествата, които се регистрират съгласно разпоредбите на Търговския закон, техните актове не се обявяват с подаване на заявление по образец към Агенция по вписванията.

Съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, тези предприятия публикуват своите отчети чрез икономическо издание или чрез интернет в законоустановения срок – 30.06., а за 2019 г. този срок е удължен с още три месеца – 30.09. Алинея 7 на чл.38 от ЗС регламентира, че до тези отчети дружествата трябва да осигурят свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Ако Вие сте собственик и/или управител на дружество, което е сред изброените по-горе и за Вас предстои да публикувате отчета му в интернет, ние може да го направим вместо Вас. В специално създаден от нас регистър, до изтичане на крайния срок за обявяване на отчетите, предоставяме възможността свободен и безплатен достъп до отчетите на всички дружества, които са регистрирани по ред и начин, различни от тези в Търговския закон. За да бъде публикуван отчетът на представляваното от Вас дружество, може да се свържете с нас за по-подробна информация: чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111. Очакваме Ви!

Регистър за публикуване на отчетите на дружества, които не са регистрирани съгласно разпоредбите на Търговския закон. Това са - Неперсонифицираните дружества - Търговските представителства - Адвокатските сдружения и дружества - Дружествата с нестопанска цел - Други.

Регистър на дружествата, които за изминалата 2019 г. са обявили своите отчети при нас на нашия сайт:

ТП Булком - Годишен отчет на ТП Булком за 2019 г..