Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Нова помощ за бизнеса от страна на държавата по време на изолация или т.нар. „lockdown”

04 декември 2020


Със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването в страната ни бяха въведени нови противоепидемични мерки, свързани с борбата и разпространението на COVID-19 у нас. Във връзка с тази заповед за периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. част от работещите до този момент дружества отново ще преустановят дейност. Разликата при повторното затваряне на някои сектори от бизнеса е, че голяма част от малкия и среден бизнес продължава да работи и по време на обявената епидемична обстановка. В настоящата статия ние от DIVE Accounting ще разгледаме и акцентираме върху това кои бизнес сектори са засегнати най-силно от въведените нови мерки и по какъв начин държавата ще компенсира тяхното принудително затваряне.

За да бъде максимално полезен нашия екип по тази тема, основните моменти от изясняването на настоящата ситуация ще разгледаме в отделни точки.

Първият и най-важен въпрос е:

1. Кои са най-силно засегнатите предприятия от временното преустановяване на дейност за периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.?
Отговаряйки на този въпрос, ние от DIVE Accounting ще разгледаме частно-правния му характер и ще акцентираме върху тези от секторите на икономиката, свързани с преследването и реализирането на икономическа изгода.

Съгласно горецитираната заповед, от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. дейност преустановиха:

 • Езикови и образователни центрове, както и други обучителни центрове и школи, организирани от физически и юридически лица;
 • Конферентни и конгресни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други подобни;
 • Фитнес центрове и зали за групови занимания към тях;
 • Заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл.124 от Закона за туризма – заведения, ресторанти, питейни заведения, сладкарници и други. Изключение правят тези от заведенията, които се занимават с доставка на храна по домовете.
 • Игрални зали и казина;
 • Туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина, както и груповите посещения на туристически обекти в страната;
 • Дейността на търговски центрове и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на хранителните магазини, лечебните заведения, аптеки, дрогерии, зоомагазини, оптики, банки, застрахователни дружества, доставчици на платежни и съобщителни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, намиращи се на тяхна територия. Под търговски центрове следва да се разбира една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти.

2. За какъв период гореизброените бизнеси затвориха врати?
Към настоящия момент периодът стартира от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. и следва да приключи на 21.12.2020 г. За удължаване на този период към настоящия момент няма прието официално становище.

DIVE Accounting предлага актуални счетоводни практики за кандидатстване за помощ при затваряне в следствие на COVID-19.

3. Какво ще бъде участието от страна на държавата с цел подпомагане на затворените сектори на бизнеса?

До момента правителството предложи и осъществи до известна степен мерките, свързани с подкрепа на бизнеса в борбата му с разпространението на коронавируса у нас. Част от тях беше мярката „60 на 40“, в последствие трансформирана в „80 на 20“, при която държавата поема част от разходите за заплати и осигуровки на работещите в затворените предприятия с цел запазване на работните им места. Друга мярка, от която също се възползваха собствениците на дружества в България, беше предоставянето на безвъзмездна финансова помощ до 10 000 лева. Особеното при тази мярка беше, че финансирането се определяше като процент от приходите на дружествата за определен период, но максимално допустимото финансиране не можеше да надхвърли 10 000 лева. Голям брой от дружествата, кандидатствали за отпускане на финансова помощ от страна на държавата, получиха средства по предвидената програма, за да могат с тях да покрият част от своите текущи разходи.

Новата мярка, която държавата предложи на дружествата, преустановили дейност по време на епидемичната обстановка, е за изплащане на компенсация с размер на 24 лева за служителите в неплатен отпуск. Средствата се отпускат по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 по мярка „Запази ме“. Разбира се, съществуват редица изисквания, на които трябва да отговарят те, за да могат да получат служителите им лично финансови компенсации за времето, през което не получат средства под формата на работна заплата.
С постановление на Министерски съвет №325 от 26 Ноември 2020 г., публикувано в Държавен вестник брой 101 от дата 27.11.2020 г., бяха приети условията и реда на изплащане на компенсации на служители и работници, заети с тези сфери на бизнеса, които преустановиха дейност за периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

4. Кои служители и работници имат право на компенсации и на какви условия трябва да отговарят те?

Това са служители и работници, заети в тези сектори на бизнеса, които са преустановили дейност във връзка с обявената епидемична обстановка в страната ни за периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Това са всички дейности, изброени в т.1 от настоящата публикация. За да се внесе допълнителна яснота за това кои точно са тези дейности, със Заповед №РД-06-43/30.11.2020 г. Министъра на труда и социалната политика Деница Сачева утвърди списък на икономическите дейности по кодове, за които важат въведените мерки за борба с вируса. Една част от заетите в определени сектори могат да се възползват и да получат финансови средства под формата на компенсации от 29.10.2020 г., за останалите сектори – от 27.11.2020 г. Информация за този списък всички четящи статията могат да намерят ТУК. Важно е да се знае, че кодът на икономическата дейност, която към настоящия момент осъществяват засегнатите дружества, се обявява за всеки служител в НАП още при започване на работа в съответното дружество. Подробна информация за това кое лице в какъв отрасъл е заето и на какъв код отговаря дейността на дружеството, към което е назначено, може да бъде открита в база данните на НАП. Затова е много важно и правилното обявяване на кода на тази дейност още в момента, в който се обявява трудовия договор на служителя от страна на работодателя. Неправилното отразяване на кода на дейността, било то волно или неволно, може да се окаже пречка за изплащане на компенсация на служителя по мярка „Запази ме“.

Ако служителите на дружеството са в неплатен отпуск, дружеството може да кандидатства за държавна помощ.

Служителят, който желае да се възползва от правото си на финансова компенсация от страна на държавата, трябва да отговаря на следните условия:

 • Да е осигуряван при същия работодател, засегнат от въвеждането на временната епидемична обстановка, преди датата на влизане в сила на заповедта на Министъра на здравеопазването. Това на практика означава, че за договори, сключени след датата на влизане в сила на заповедта, компенсации на служителите по тези договори по мярка „Спаси ме“ не следва да бъдат изплащани.
 • Да е в неплатен отпуск съгласно разпоредбите на чл.160, ал.1 от КТ или чл.173 а, ал.2 от Кодекса на труда (КТ). Според чл.160, ал.1 от КТ по искане на служителя работодателя може да му разреши ползването на неплатен отпуск независимо от това, дали той е ползвал своя платен отпуск и независимо от трудовия му стаж. Чл.173 а от КТ е изцяло нов момент в този кодекс и появата му беше провокирана от първоначално обявеното извънредно положение в страната ни. Според неговите разпоредби и по-конкретно ал.2 работодателя бива задължен да разреши ползването на платен или неплатен годишен отпуск при обявено извънредно положение или епидемична обстановка по искане на служителя, като това време се зачита за трудов стаж.

5. Как и за какъв период ще се изчислява размера на обезщетението на служителите от засегнатите браншове на бизнеса по време на „lockdown”?

В постановление №325 от 26 Ноември 2020 г. е прието, че при основен трудов договор, сключен със служителя преди датата на заповедта, компенсацията е в размер на 24 (двадесет и четири) лева на ден за периода на неплатен отпуск при 8-часов работен ден. В случай на непълно работно време, компенсацията се определя пропорционално на уговореното време в трудовия договор. Това означава, че ако лицето е назначено на 4-часов работен ден, компенсацията ще се равнява на 12 (дванадесет) лева на ден за дните в неплатен отпуск.

Периодът, за който може да бъде поискана финансова компенсация с цел запазването на служителите, е периодът на обявена епидемична обстановка и затваряне на обектите със заповед на министъра на здравеопазването, но не повече от 60 дни.

Ако служителите на дружеството са хоум офис, има счетоводни практики, с които DIVE Accounting може да помогне на Вашия бизнес.

6. Кои служители не следва да получат компенсации за обявения към настоящия момент „lockdown”?

Това са служители, които не отговарят на изискванията в обнародваното постановление или най-общо казано:

 • Не са в неплатен отпуск поради обявената временна епидемична обстановка, а ползват отпуск на друго основание. Този отпуск на друго основание може да бъде платен годишен отпуск, отпуск поради временна неработоспособност, бременност и раждане, като и отглеждане на дете;
 • Не са били осигурявани при същия работодател, които е преустановил дейност заради епидемичната обстановка, преди датата на влизане в сила на заповедта на Министъра на здравеопазването;
 • Не са ползвали месечна целева помощ по реда на ПМС №218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане.

Различните сектори са различно засегнати от новите мерки. Потърсете консултация как можете да помогнете на своя бизнес чрез подходящо счетоводство.

7. Какъв е редът и срока за кандидатстване на служителите за получаване на финансова компенсация по мярка „Запази ме“?

Това е може би най-важният въпрос, касаещ всички служители, останали без работа поради затваряне на определени сектори на бизнеса заради пандемията от COVID-19.

Важно е да се знае, че служителите лично не кандидатстват за получаване на компенсации, а това задължение се делегира на техните работодатели. За целта служителят заявява пред работодателя своето желание да получи компенсация и попълва и представя пред него писмена декларация по образец. Примерна такава можете да намерите ТУК.

След получаване на декларацията по образец, работодателя лично или чрез упълномощен негов представител подава необходимите документи за кандидатстване в Дирекция „Бюро по труда“ , обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите списък на служителите (Приложение 3, което може да откриете ТУК.), които желаят да получат компенсации за времето на неплатен отпуск, както и декларациите Приложение 2 за всеки служител – еднократно или при настъпила промяна. За първия месец, за който се кандидатства, към изброените вече документи, се прилагат заявление за кандидатстване и декларация за еднократни помощи, които може да откриете на следните линкове: Заявление Приложение 1 и Декларация Приложение I за минимални държавни помощи.

Кои служители и работници имат право на компенсации и на какви условия трябва да отговарят те.

Работодателят може да подаде документите по три начина – на хартиен носител лично в Дирекция „Бюро по труда“, по електронен път или чрез препоръчано писмо чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

Сумите на компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 31.12.2020 г. Комисия, определена със заповед от Директора на Дирекция „Бюро по труда“, разглежда предоставените документи от работодателите в срок до 10 работни дни, считано от датата на получаването им. На сайта си Агенция по заетостта публикува информация и списък на всички работодатели и техните служители, които са одобрени или неодобрени за изплащане на компенсации, като срокът за това е 2 работни дни от одобрението съответно неодобрението за отпускане на компенсация. За ободрените служители сумите за компенсации следва да бъдат изплатени до 5 работни дни след одобряване на подаденото заявление.

С това нашата публикация за въведената от правителството нова мярка за подпомагане на бизнеса с цел справяне с последиците от борбата с COVID-19 завърши. Тя има чисто информативен характер и цели да внесе максимална яснота за тези, решили да се възползват от правото си да получат компенсации по време на епидемична обстановка в страната ни.

Ние от DIVE Accounting оставаме ангажирани да отразяваме всяка новост в закона и да Ви информираме своевременно за това.

Ако можем да Ви бъдем полезни с нещо - свържете се с нас чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111.

Надяваме се, че сме били полезни!