Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Важни промени, касаещи доходите и осигуряването на физическите лица, в сила от 1-ви януари 2021 г.

05 януари 2021


Честита Нова Година на всички наши читатели и последователи!

Ние от DIVE Accounting Ви желаем здраве и късмет. Екипът ни и през Новата година ще Ви предложи интересни публикации и ще ангажира вниманието Ви с актуалните промени в нормативни актове и закони.

Няколко поредни статии ще посветим на промените в Закона за доходите на физическите лица, които влизат в сила от началото на новата 2021 година. Но, преди да започнем да ги анализираме с подробности, бихме искали първо да отразим промяната в размера на минималния осигурителен доход за страната ни, считано от 1-ви януари 2021 г.

С постановление на Министерски съвет 331 от 26.11.2020 г. се промени размерът на минималната работа заплата за страната от 610 лева на 650 лева. Вноските за социално-осигурителните вноски се запазват същите като предходни години, като за осигурените на трудов договор заети лица вноските се разпределят между работодател и служител в същото съотношение. Близо десет дни по-късно в Държавен вестник брой 103/04.12.2020 г. с приемането на Закона за държавното обществено осигуряване в чл.9 от същия за 2021 г. бяха приети минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер на 650 лева. И при този вид осигуряване не се наблюдава промяна в размера на осигурителните вноски. За разлика от началото на изминалата 2020 година, когато се наблюдаваше промяна в размера на осигурителния доход на земеделските производители от 400 лева на 420 лева, за 2021 г. размерът му се запазва и не търпи промяна. Същото се отнася и за размера на максималния осигурителен доход за страната – запазва се в същия размер и през текущата 2021 г., а именно 3000 лева.

Това са накратко промените, касаещи размера на минималния осигурителен доход през Новата година. Направените промени ще се усетят през февруари месец тази година, когато в срок до 25-ти февруари са дължими към бюджета сумите за социалните и здравни осигуровки.

DIVE Accounting предлага безплатни консултации относно доходите на физическите лица. Ако имате нужда - свържете се с нас.

Направените промени в Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) бяха обнародвани в Държавен вестник брой 104/08.12.2020 г. в Параграф 79 на преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС. Първата промяна в закона гласи, че данъчно задължените лица, които не са задължени да издават касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл.10, ал.1, т.3 и т.4 (от този закон), съдържащ реквизитите по чл.6, ал.3 от Закона за счетоводството. Този текст на закона съществуваше и до преди да бъдат направени промените. Считано от началото на Новата година е важно да се отбележи, че този документ се издава в 2 екземпляра, като единия от тях се предоставя на платеца на дохода, а другия остава при физическото лице, което е длъжно да го съхранява. Преди да анализираме какво точно е съдържанието на този документ и кои доходи от закона касае, ще направим уточнение, че такъв документ не се издава в следните случаи:

  • Когато платецът на дохода издава „Сметка за изплатени суми“ съгласно разпоредбите на закона;
  • Когато доходите са обложени с окончателен данък – по реда на глава шеста от закона (това за доходите, регламентирани в чл.37 и чл.38 от този закон и касаят доходите на местни и физически лица от източник в страната и чужбина, най-често срещани от които са доходи от стипендии, доходи от договори за управление и контрол или т.нар. ДУК, доходи от дивиденти и др.);
  • Доходите са необлагаеми съгласно чл.13, ал.1. т.24 от закона – (в чл.13, ал.1 т.24 освободени от облагане с данък върху доходите на физическите лица са доходите, получени от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя);
  • Доходите са платени по банковата сметка на физическо лице с изключение на случаите, когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, прилагащо Закона за счетоводството (ЗС) и което не е задължено да издава „Сметка за изплатени суми“. В този случай, за физическото лице остава задължението да издава документ, като освен реквизитите по чл.6, ал.3 от ЗС, в този документ то трябва да включи и реквизитите по чл.6, ал.1, т.3.

От всичко написано до тук, ние от DIVE Accounting, следва да отговорим на въпросите:

1. За кои доходи следва да бъде издаван документ от физическите лица, получатели на тези доходи?

Това са доходите, регламентирани в чл.10, ал.1, т.3 и т.4, а именно: доходите от друга стопанска дейност (чл.10, ал.1, т.3) и доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл.10, ал.1, т.4). Доходите от друга стопанска дейност намират приложение в чл.29 от ЗДДФЛ и те най-често са доходи на физически лица от дейността им като регистрирани земеделски производители, регистрирани селскостопански производители за производство на преработени и непреработени селскостопански продукти, доходи от граждански и лицензионни възнаграждения и други. Доходите от наем обикновено са свързани с отдаването под наем на движима и недвижима собственост на физическите лица. За доходите, получени от вече изброените дейности и когато за физическите лица не е налице задължение да издават касова бележка, считано от 01.01.2021 година влиза в сила ново задължение да издават документ. Прави впечатление, че никъде в ЗДДФЛ за този документ не е предвиден образец, т.е. на физическите лица е дадена свобода да избират какъв точно да бъде това и какво точно да бъде наименованието му. Може да бъде ордер, квитанция, разписка или друг подобен документ. Но от друга страна изрично е упоменато, че този документ трябва да съдържа реквизитите на чл.6, ал.3 от Закона за счетоводството, и в този ред на мисли поставяме следващия въпрос:

Реквизитите, които трябва да съдържа документът, издаван от физическите лица за получените от тях доходи са съдържащите се в чл.6, ал.3 от Закона за счетоводство.

2. Какви реквизити трябва да съдържа документът, издаван от физическите лица за получените от тях доходи?

Това са реквизитите, съдържащи се в чл.6, ал.3 от Закона за счетоводство и те са:

  • Наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
  • Дата на издаване;
  • Наименование на лицето, получател на дохода;
  • Предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
  • Име и подпис на съставителя.

Това са задължителните реквизити за издаваните от физическите лица документи във връзка с получените от тях доходи. Когато доходите са получени от банковата сметка на лицата, но платеца по тях е самоосигуряващо се лице, което прилага Закона за счетоводството и за което не е налице задължение да издава „Сметка за изплатените суми“ по образец, освен гореизброените реквизити, физически лица в издаваните от тях документи трябва да добавят наименованието или име, адрес, ЕИК по Булстат или ЕГН (както и служебен номер или личен номер на чужденец) на издателя и получателя на документа.

След детайлното отразяване на първата промяна в закона, бихме искали да отразим с пример какво следва през текущата година за всички физически лица, получили доходи от друга стопанска дейност или наем. Ще илюстрираме с примери за по-голяма яснота:

Първи пример: Регистриран земеделски производител продава своята селскостопанска продукция на физическо лице в брой на отредено за тази цел място. В този случай, както добре ни е известно, регистрираните земеделски стопани не са задължени да издават касова бележка от фискално устройство, но за тях остава задължението и до преди направените промени да издават документ за получените от тях доходи. След направените промени те продължават да бъдат задължени да издават документ, като от 1-ви януари те трябва да издават този документ в два екземпляра – един за платеца на дохода и един трябва да бъде съхраняват от тях самите. Когато продават своята продукция отново на физически лица, но получават доходите от тази продажба по банковата си сметка, за тях отпада задължението да издават документ.

Земеделските производители са задължени да издават документ, който освен наименование, номер, дата на издаване, име и подпис на съставителя, трябва да съдържа и наименование на получателя, адрес и негов идентификационен номер.

Втори пример: Регистриран земеделски производител продава своята селскостопанска продукция на дружество. Без значение по какъв начин получава доходите си от тази продажба, дали в брой или по банковата си сметка, земеделският производител е задължен да издаде документ, който освен наименование, номер, дата на издаване, име и подпис на съставителя, трябва да съдържа и наименование на получателя, адрес и идентификационен номер (ЕИК или ЕГН) както на издателя на документа, така и на получателя. Документът отново се издава в два екземпляра, като единия е за получателя, а другия остава на съхранение при издателя.

Трети пример: Физическо лице отдава притежаван от него апартамент под наем на друго физическо лице. Същото не е задължено да издава касова бележка от фискално устройство. В този пример, подобно на първия пример, за физическото лице възниква задължение за получените от него доходи във връзка с отдаването под наем на недвижимата собственост, да издава документ в два екземпляра. Ако получава доходите от наем все месец по своята банкова сметка, това задължение за издаване на документ отпада. Ако отдава същата тази недвижима собственост под наем на дружество – например за ползване на офис и дружеството в качеството си на платец на дохода всеки месец издава „Сметка за изплатени суми“ по образец, за физическото лице отпада задължението да издава документ независимо от начина на получаване на дохода – в брой или по банковата си сметка.

ЗДДФЛ предвижда административно-наказателни разпоредби за неиздаването на документ от физическите лица за получените от тях доходи.

3. Какви са административно-наказателните разпоредби в закона за неиздаването на такъв документ от физическите лица?

По отношение на този въпрос в ЗДДФЛ няма промени и направени допълнения. Физическите лица, които са задължени да издадат документ за получените от тях доходи, но не го направят, се наказват с глоба в размер от 100 лева до 500 лева. Това е регламентирано в чл.80б от закона. Глобата се налага за всеки неиздаден документ поотделно. При повторно установяване на нарушението глобата е в двоен размер - от 200 лева до 1000 лева.

С това завършваме днешната ни статия за направените новости в Закона за доходите на физическите лица, считано от началото на 2021 г. В следващата ни статия ще Ви запознаем и с останалите промени, приети в ЗДДФЛ и публикувани в Държавен вестник брой 104/08.12.2020 г., а именно - какви промени са настъпили по отношение на ползването на данъчни облекчения и при какви условия може да се ползва отстъпка върху дължимия данък.

Ако Вие сте физическо лице, придобило доход през изминалата 2020 г., подлежащ на деклариране през текущата година, може да се свържете с нас за безплатна консултация по всички казуси, касаещи отчитането на доходите на физическите лица и направените промени. И през Новата година оставаме на разположение чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111.

Очакваме Ви, надяваме се и през Новата година да сме Ви от полза!