Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Какви са новите данъчни облекчения за доходите на физическите лица през 2021 г.?

25 януари 2021


В предишната наша публикация ние от DIVE Accounting Ви запознахме с настъпилите промени в Закона за данък върху доходите на физическите лица, като по-голямо внимание отделихме за разяснения на промените, свързани с издаването на документ от данъчно задължените лица. Също така отразихме промяната, свързана с увеличението на минималната работна заплата за страната ни и дохода на самоосигуряващите се лица, считано от началото на Новата година – повишението е с 40 лева, което увеличение ще се усети при изчисляването и внасянето на здравно-осигурителните вноски за месец януари, дължими до 25-ти февруари тази година.

Днес ще продължим темата за промените, свързани с доходите на физическите лица, като се съсредоточим вниманието си върху това какво е новото в закона по отношение на данъчните облекчения, какви са условията за ползването им и кога за първи път физическите лица могат да се възползват от тях.

Изцяло нов момент в ЗДДФЛ е въвеждането на данъчни облекчения за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот. За да бъдем максимално изчерпателни в анализирането на приетите законодателни промени в ЗДДФЛ, следва да отговорим на следните въпроси:

През 2021 г. можете да използвате данъчно облекчение за ремонт или подобрения на недвижим имот като физическо лице.

1. Кой има право да се възползва от нововъведеното данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения на недвижим имот и в какъв размер?

Всяко местно физическо лице, или чуждестранно физическо лице, установено в друга страна от ЕС или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, има право да ползва предвиденото в закона ново данъчно облекчение, което реализира доход от източник в страната. Под доход се разбира както доход от отдаване под наем на движимо и/или недвижимо имущество или друга стопанска дейност, така и доход от трудови възнаграждения.

2. Какъв е размерът на данъчното облекчение и какви са условията за ползването му?

В ЗДДФЛ е предвидено да се ползва данъчно облекчение в размер до 2000 лева за ремонт и/или подобрения на имот. Следва да се има впредвид, че не може да се ползва данъчно облекчение над обявената сума. Следователно, максималния размер на данъка, с който дадено физическо лице може да намали дължимия такъв към държавата за получените от него доходи през годината, е в размер на 200 лева. За да стигнем до този момент на практика обаче – има условия за ползване на новото данъчно облекчение, които са изрично изброени в закона. Нашият екип ще се включи с кратък коментар към тях.

За да се възползва дадено физическо лице от правото си на данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения, трябва да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

  • Ремонтът и/или подобренията да бъдат извършени на един жилищен имот. Това означава, че не може да се ползва данъчно облекчение, ако се прави ремонт на помещение със статут на офис или се ползва за търговски обект. Това е заложеното изрично условие в ЗДДФЛ - един жилищен имот.
  • Плащанията във връзка с този ремонт и/или подобрения да бъдат направени само за труд. Не се признават за данъчно облекчение сумите, платени за закупуване на материали или транспорт, свързани с ремонт на този имот. Признават се суми, заплатени само и единствено за труд.
  • Имотът, за който можете да използвате данъчно облекчение като физическо лице през 20201 г., трябва да се намира на територията на Република България.

  • Имотът да се намира на територията на Република България. Не се признават за данъчни цели разходите, направени дори и само за труд за жилищен имот, намиращ се извън пределите на страната.
  • Лицето, желаещо да се възползва от правото на данъчно облекчение, да бъде собственик или съсобственик на този имот. Не се признават за данъчни облекчения платени суми за ремонт и/или подобрения от лице за имот, който се ползва под наем, било то и за жилищни нужди.
  • Подобренията да са извършени от местни лица или такива, които са установени в друга страна-членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Не е много ясна според нашия екип идеята на законодателя, въвеждайки това ограничително условие. И все пак смятаме, че по този начин целта е по-лесна проследяемост на лицата, извършващи ремонтните дейности и действителността на осъществената сделка.
  • За да се възползва дадено физическо лице от правото си на данъчно облекчение за ремонт или подобрения на недвижим имот, трябва да бъдат изпълнени едновременно всички условия посочени в ЗДДФЛ.

  • Имотът, за които са извършени ремонта и/или подобренията, да не е включен в предприятие, което извършва стопанска дейност по смисъла на закона. Или казано на по-достъпен език, ако направените плащания за ремонт и/или подобрения са за имот, който е част от активите на дружество, не би следвало собственикът му да претендира за намаляване на неговите лични данъци. В този случай разходите по ремонта или подобренията следва да се отчитат като разход на дружеството и по този начин да се намали дължимия към държавата корпоративен данък на дружеството.
  • Лицето, желаещо да ползва предвиденото в закона ново данъчно облекчение да разполага с документ за извършените ремонт и/или подобрения, като този документ трябва да отговаря на изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството. Това означава, че лицето, извършило ремонтните дейности и/или подобрения, трябва да издаде документ, съдържащ следните реквизити: наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри, дата на издаване; наименование или име, ЕИК или ЕГН на издателя и получателя на документа, както и предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция. Освен този документ желаещото да ползва данъчно облекчение лице трябва да притежава и документ за плащането на тези ремонтни дейности или дейности за подобрения на имота. Много трудно постижимо на практика е това условие, поради две причини. Първата от тях е, че ако ремонтните дейности се извършват от физическо лице, в 99,9 % от случаите физическите лица не издават документ за извършената услуга и плащането. В по-голямата си част приходите от този вид услуги (строително-монтажните услуги) не биват обявявани от физическите лица и остават в сянката на сивата икономика в страната. В случай, че физическото лице, желаещо да ползва данъчно облекчение поиска такъв документ, може да се стигне до вариант, в който да избира между данъчно облекчение и качеството на предлаганата услуга. Ако ремонтните дейности се извършват от дружество и то притежава регистрация по ЗДДС, то при издаването на такъв документ върху стойността на услугата следва да се начисли и 20% ДДС. Както на всички ни е известно, физически лица са крайни платци на данъка върху добавената стойност. В този случай физическото лице е поставено пред избор – за да намали дължимия от него данък върху доходите си с 200 лева (максималната стойност), той трябва да заплати приблизително 340 лева ДДС, което не може да му бъде възстановено. Как стигнахме до този извод ли? Да приемем, че услугата е 1700 лева без ДДС. 20% върху нея е размерът на ДДС и се равнява на 340 лева. Крайна цена с ДДС – 2040 лева, като лицето има право да ползва за данъчно облекчение само 2000 лева от тях. Смятаме, че разгледания случай е достатъчно красноречив за това в каква степен физическите лица биха се възползвали от тази промяна в закона.
  • Последното условие за ползване на нововъведеното данъчно облекчение е да няма наличие на свързаност между лицето, извършващо ремонтните дейности и/или подобрения на имота и получателя на тази услуга т.е. собственика на имота. За да се определи дали е наличие на свързаност между двете лица, следва да направим препратка към разпоредбите на ДОПК, или по-точно §1 т.3 където подробно са изброени считаните за свързани лица. Най-често това са съпрузи, роднини по права линия, служител и работник, съдружници и прочие. Може би това е условието, което е най-трудно да бъде изпълнено, за да се приложи данъчното законодателство по отношение на ползване на данъчни облекчения. Това е така, защото по-голяма част от физическите лица, които правят ремонт или подобрения върху собствен жилищен имот се доверяват в практиката на хора, които са препоръчани от техни познати или приятели. Когато дадено физическо лице е решило да ремонтира собственото си жилище, масовата практика показва, че ползва услугите на свой познат, без да се интересува от това налице ли е свързаност съгласно ДОПК или не. Затова и мнението на екипът ни е, че това е най-трудно изпълнимото условие, за да може да се ползва данъчно облекчение за ремонт.

Физическите лица могат да се възползват от правото си на данъчно облекчение за ремонт или подобрения на жилищен имот с подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

3. По какъв начин и в какви срокове следва да бъде упражнено правото на ползване на данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения.

Физическите лица могат да се възползват от правото си на данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения на жилищен имот с подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Крайният срок за подаването и е до 30 април на годината, следваща годината на получаване на доходите. Важно е да се отбележи, че направените промени влизат в сила от началото на 2021 г. и касаят доходи, придобити през текущата 2021 г. Следователно, правото на данъчно облекчение за физическите лица следва да бъде упражнено до 30.04.2022 г. В годишната данъчна декларация следва да бъде попълнено приложението за данъчни облекчения и да бъде намалена годишната данъчна основа за облагане с данък с максимално допустимия размер до 2000 лева. Като резултат от това в декларацията лицето трябва да посочи личната си банкова сметка, ако желае данъка да му бъде възстановен от приходната администрация.
Друг важен момент е, че ако имотът е семейна собственост, правото на ползване на данъчно облекчение може да бъде упражнено и от двамата съпрузи, като общия размер на сумата не следва да надхвърля максимално определената в закона, а именно 2000 лева.

4. Прилагат ли се допълнителни документи към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ?

В закона и с въвеждането на новото данъчно облекчение не е предвидено към годишната данъчна декларация да се прилагат документи, които по безспорен начин да доказват, че е извършен ремонт и/или подобрения. Това обаче по никакъв начин не означава, че физическото лице, ползващо облекчението, не трябва да разполага с тях. Документите не се прилагат към декларацията, но е задължително условие физическото лице да разполага с тях в случай на проверка от страна на приходната администрация.

С това слагаме край на днешната ни публикация. Въвеждането на това данъчно облекчение е интересен момент в закона за доходите на физическите лица. Като всяко нещо, което ще се прилага за първи път, това предизвиква интерес у всички лица, на които през текущата 2021 година предстои подобрение на техните жилища. Същевременно обаче не става ясно за тези физически лица, желаещи да ползват това облекчение, ще последва ли проверка от страна на НАП във връзка с това дали притежават нужните документи. Както добре е известно на всички ни, ако няма последващ контрол от страна на НАП във връзка с ползването на данъчно облекчение и възстановяване на суми за данъци, всеки един от нас може да се възползва и да намали данъците си. Внасяне на по-голяма яснота следва да се очаква най-рано през 2022 г., когато за първи път ще стане ясно дали има случаи на ползване на това данъчно облекчение от физически лица и каква ще бъде данъчната практика на НАП за контрол.

Екипът на DIVE Accounting остава на разположение за въпроси в случай, че Вие сте физическо лице и се нуждаете от консултация. Очакваме запитванията Ви чрез е-мейл , контактната форма в раздел Контакти или като посетите Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting. Можете и да се обадите на 0888 815 111.

Ще се радваме да бъдем полезни!