Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Подаване на годишна данъчна декларация за физическите лица – нови срокове и промени в размера на данъчните облекчения за деца

23 февруари 2021


Днешната статия на нашия екип е посветена на отразяването на финалните промени в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В последните две статии обстойно и подробно разгледахме какви са настъпилите промени в ЗДДФЛ по отношение на промяната в размера на минималната работна заплата, както и изцяло новия момент в закона по отношение на ползване на данъчно облекчение за ремонт и/или подобрение на жилищен имот.
Днес ще запознаем нашата аудитория с промените по отношение на сроковете за подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, касаеща облагането на доходите на физическите лица, както и какви са новите данъчни облекчения за деца. Нека да започнем с това:

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за физическите лица, придобили доходи от наем или друга стопанска дейност през 2020 г., не е претърпял промяна през настоящата 2021 г.

1. Има ли промяна в сроковете за подаване на данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, считано от 01 януари 2021 г.?

До края на 2017 г. с изтичането на календарната година физическите лица имаха възможност чрез електронния портал на НАП в първия ден от Новата година да подадат годишните си данъчни декларации за облагане на своите доходи. Подаването на декларации за доходите на физическите лица, придобити през 2017 г., започваше от 01.01.2018 г. и продължаваше до 30.04.2018 г. С приетите промени в Държавен вестник брой 98 от 2018 г., влизащи в сила от 01.01.2019 г., началният момент за подаване на същите тези декларации за придобити доходи от физическите лица за изминалата 2018 г., беше променен от 01.01.2019 на 10.01.2019 г. Крайният срок за подаване на декларации се запази без промяна – 30.04.2019 г. Този срок за подаване на данъчните декларации за облагане на доходите на физическите лица се запази и за изминалата 2019 г. – декларациите се подаваха от 10.01.2020 г. до 30.04.2020 г. независимо от въведеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 в страната ни. В това число попадат доходите за облагане на физическите лица от наем или друга стопанска дейност. Изключения бяха направени само за физическите лица, които облагаха своите доходи като търговски по смисъла на Търговския закон – ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ – за тях срокът за подаване на ГДД по чл.50 се удължи с още три месеца и така крайния срок за подаване беше фиксиран на 30.06.2020 г.

Към днешна дата срокът за подаване на годишните данъчни декларации за физическите лица, придобили доходи от наем или друга стопанска дейност през 2020 г., не е претърпял промяна през настоящата 2021 г. Началото на периода за подаване на тези декларации стартира на 10.01.2021 г. и изтича на 30.04.2021 г. Всички лица, получили доходи от наем на движими и/или недвижимо имущество, както и такива, получили доходи под формата на доходи от граждански договори, лицензионни възнаграждения, авторски възнаграждения или друга стопанска дейност, са задължени в срок до 30.04.2021 г. да подават двоите данъчни декларации. Подаването се извърша по познатия вече начин лично от физически лица – на гише в Териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето, чрез електронния портал на НАП с Персонален Идентификационен Код (ПИК) или чрез препоръчано писмо, изпратено от лицензиран пощенски оператор.

Промяна в срока се наблюдава само и единствено за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон – включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани. Тези лица са длъжни в срок до 30.06.2021 г. да подадат годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като заедно с нея подават и годишен отчет за дейността. Началото за подаване на тези декларации е 01.03.2021 г. Това е изцяло новият момент в закона, за тези лица е невъзможно подаването на декларациите преди 1-ви март на годината, следващата годината, през която са придобили дохода. Аналогично след направеното уточнение относно това за кои физически лица е удължен срокът за подаване на декларациите за получените от тях доходи поставяме следния въпрос:

Какво се случва, ако дадено физическо лице през изминалата 2020 г. е получило едновременно доходи от наем и в същото време е избрало да облага доходите си като ЕТ?

2. Какво се случва на практика, ако дадено физическо лице през изминалата 2020 г. е получило едновременно доходи от наем и в същото време е избрало да облага доходите си като ЕТ?

В такъв случай за физическо лице е поставено пред избор:

2.1. В срок до 30.04.2021 г. да подаде своята данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в която да декларира получените през изминалата 2020 г. доходи от наем, без в тази декларация да декларира доходите си като ЕТ. Подавайки в този срок своята ГДД по чл.50, физическото лице не е в нарушение на разпоредбите на закона и на него няма да му бъде търсена административно-наказателна отговорност за неподадена в срок декларация. (в този случай подадената в срок до 30.04.2021 г. се явява основна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – б.а.)

2.2. В срок до 30.06.2021 г. физическото лице да подаде нова декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (в този случай новата подадена декларация ще се явява коригираща декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – б.а.) като в нея освен вече подадената информация към НАП по отношение на доходите си от наем, то ще декларира и доходите от своята дейност като ЕТ. По този начин то е изпълнило своето задължение да подаде декларация в законоустановения срок за облагане на доходите си като търговец по смисъла на закона.

2.3. В срок от 01.03.2021 г. до 30.04.2021 г. да подаде една единствена декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в която едновременно да декларира своите доходи както като ЕТ, така и като получател на доходи от наем. По този начин то е спазило едновременно и двата срока, предвидени в закона, за облагане на доходите на физическите лица.

Сроковете за внасяне на дължимите от физическите лица данъци за придобитите от тях доходи съвпада с крайния срок за подаване на ГДД по чл.50 от закона.

3. Какви са новите срокове за внасяне на дължимите към държавата данъци от физическите лица за получените от тях доходи през изминалата 2020 г.?

Сроковете за внасяне на дължимите от физическите лица данъци за придобитите от тях доходи съвпада с крайния срок за подаване на ГДД по чл.50 от закона. За физическите лица, получили доходи от наем на движимо и/или недвижимо имущество, граждански договори, авторски и лицензионни възнаграждения, този срок е до 30.04.2021 г. През текущата 2021 г. по случай Великденските празници за официални почивни дни са приети дните от 30.04.2021 г. до 04.05.2021 г. включително, и поради това срокът за заплащане на дължимите данъци автоматично се удължава до 05.05.2021 г.

Срокът за внасяне на дължимите данъци за лицата, избрали да облагат своите доходи като търговци по смисъла на закона, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, този срок е до 30.06.2021 г.

По отношение на срока, през който физическите лица могат да се възползват от правото си да ползват отстъпка върху дължимите от тях данъци, в разпоредбите на ЗДДФЛ тази година е направена следната промяна. След направена редакция на тази разпоредба физическите лица, които подадат своите годишни данъчни декларации за изминалата 2020 г. по електронен път в срок до 31 март 2021 г. ползват отстъпка в размер на 5% върху дължимия от тях данък, като размерът на това данъчно облекчение не може да надхвърля 500 лева. Другото важно условие е лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и дължимия данък да бъде внесен в срок до 31.03.2021 г. На практика не се наблюдават изменения в тази част от закона в сравнение с миналогодишното деклариране на доходите на физическите лица. Единственото ново по отношение на ползването на отстъпката е, че тя се ползва еднократно и може да се прилага за декларирането на доходите от наем, граждански договори и доходите от друга стопанска дейност като търговец едновременно. Веднъж възползвало се от ползването на отстъпката при деклариране на своите доходи от наем, физическото лице не може да се възползва втори път от ползването на същата отстъпка при декларирането на своите доходи като търговец по смисъла на закона или ЕТ. Затова в този случай най-добре е когато дадено физическо лице има смесен вид доходи (наем, граждански договори и доходи като търговец), то да декларира всичките си доходи с подаването на една годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок от 01.03.2021 до 31.03.2021 г. и да упражни правото си на ползване на отстъпката в размер на 5% върху общата стойност на годишната данъчна основа, като трябва да бъде отчетен и фактът, че сумата на данъка не трябва да превиша 500 лева.

В чл.22в от ЗДДФЛ са регламентирани както размера на данъчните облекчения за деца, така и начина на тяхното ползване.

4. Промяна на размера на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

В чл.22в от ЗДДФЛ са регламентирани както размера на данъчните облекчения за деца, така и начина на тяхното ползване. До преди направените промени, физическите лица се възползваха от данъчните облекчения за деца и намаляваха годишните си данъчни основи за облагане със суми както следва:

 • За едно ненавършило пълнолетие дете – 200 лева;
 • За две ненавършили пълнолетие деца – 400 лева;
 • За три и повече ненавършили пълнолетие деца – 600 лева;

След направените и приети от правителството промени по отношение на данъчните облекчения за деца тази част от закона се измени както следва:

 • За едно ненавършило пълнолетие дете – 4 500 лева;
 • За две ненавършили пълнолетие деца – 9 000 лева;
 • За три и повече ненавършили пълнолетие деца – 13 500 лева;

Важно е да се знае, че въведената промяна към настоящия момент не е поместена в текста на закона, защото влиза в сила от 01.01.2022 г. Тази промяна има статут на временна мярка и цели да подпомогне всички семейства за справянето им с последиците от обявеното извънредно положение в страната във връзка с COVID-19 пандемията. Тя касае доходите на физическите лица, които ще бъдат придобити през текущата 2021 г. и ще бъдат обект на деклариране следващата 2022 година.

Същото се отнася и за промяната в закона по отношение на ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, тя също не е отразена в текста на закона към днешна дата. Причината за това е, че касае доходите на физическите лица, които ще бъдат придобити през текущата 2021 г. До този момент в закона чл.22г регламентира, че общата сума от годишната данъчна основа за облагане на физическите лица се намалява с до 2000 лева за отглеждане на дете с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, което е определено с влязло в сила решение от компетентен орган. С промяната на тази разпоредба в закона се предвижда ползването на данъчни облекчения за деца с увреждания за 2021 г. сумата от годишните данъчни основи да се намали в размер на 9000 лева. Наблюдава се увеличение в размер на 7000 лева, което на практика води до намаляване на дължимите данъци с още 700 лева. Отново следва да отбележим, че мярката е временна.

В параграф 9 на Закона за държавния бюджет, приет и обнародван в Държавен вестник брой 104 от 08.12.2020 г. е поместен допълнителен текст по отношение на ползването на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Направено е уточнение, че за 2021 година данъчните основи за облагане на доходите на ЕТ, освен с предвидените в закона облекчения за направени лични вноски за доброволно осигуряване, ТЕЛК решение и осигурителни вноски, се намалява и с разликата между:

 • Допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата на годишните данъчни основи за същата година;
 • 9000 лева и размера на ползваното данъчно облекчение по чл.22 г. ЗДДФЛ за 2021 г.

Всяко едно от данъчните облекчения се ползва до размера на сумата и с него се намалява общата данъчна основа за облагане с данък при условие, че от това облекчение ще се възползва само единия родител. Ако облекчението се ползва и от двамата родители в пълен размер е налице нарушение на разпоредбите на закона и „спестения“ данък с ползването му подлежи на връщане в бюджета заедно с начислената законова лихва. В случай, че ползваното данъчно облекчение надхвърля сумата на основата, подлежаща на облагане с данък, разликата може да се ползва от другия родител до достигане на максималния размер на облекчението, предвиден в закона. Така ползването на данъчното облекчение може да се разпредели между двамата родители.

Како трябва да направи дадено физическо лице, ако има доходи от смесен тип - каква годишнда данъчна декларация (ГДД) трябва да подаде?

И за финал на днешната ни статия ще се опитаме да онагледим с пример всичко написано до тук:

Физическо лице е избрало да се облага като търговец по реда на ЗДДФЛ – има придобити доходи като ЕТ за текущата 2021 г. в размер на 48 500 лева. В същото време е предоставило за ползване на дружество помещение със статут на магазин и за 2021 г. има доходи от наем в размер 8 400 лева. Същото това физическо лице има две деца на възраст 5 и 8 години. Как ще бъдат обложени доходите му и какви данъчни облекчения ще се ползват за текущата 2021 г.?

Първо е важно да се отбележи, че това физическо лице има доходи от смесен тип. За него възниква задължение веднъж в срок до 30.04.2022 г. да декларира доходите си от наем с подаването на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, и втори път – в срок до 30.06.2022 г. да декларира доходите си като ЕТ. Най-подходящото време за подаване на декларация е в срок от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. в случай, че желае да се възползва от правото си на 5% отстъпка от дължимия данък. За тази цел се подава декларация по чл.50 от ЗДДС по електронен път и физическо лице предварително се е запознало с факта, че то няма задължения, които подлежат на принудително събиране от държавата. Ако не желае да се възползва от ползването на 5% данъчно облекчение, то може да подаде своята данъчна декларация в срок до 30.04.2022 г.

По отношение на данъчното облекчение за деца, когато физическото лице има две непълнолетни деца, размера на облекчението е 9000 лева. Следователно за доходите, придобити от наем на недвижимо имущество, лицето може да намали общата сума за облагане в пълен размер – 8 400 лева. С разликата от 600 лева физическото лице ще намали доходите си като ЕТ. Единственото условие да може да се възползва от това едновременно намаление на доходите си и от двата вида дейност е да ги декларира с една обща данъчна декларация.

С това завършваме темата за настъпилите промени в ЗДДФЛ, считано от 1-ви януари на 2021 г. Ако Вие сте физическо лице и срещате затруднения при попълване на своята годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, нашият екип е на разположение за консултация. В случай, че желаете да подадем вместо Вас тази декларация, може да се свържете с нас по един от следните три начина:

 • Директно телефонно обаждане на телефон 0888 815 111
 • Чрез контактната форма на сайта ни в раздел Контакти
 • Чрез e-mail:

Посетете и последвайте Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting, за да сте в течение с последните ни публикации.

За нас е важно да бъдем полезни!