Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Облагане на доходи от продажбата на лични вещи в интернет и облагането на доходи от продажби чрез пощенски и куриерски оператори

11 март 2021


В началото на тази седмица на 9-ти март Националната агенция за приходите публикува официално съобщение на сайта си, че подаването на декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ с предварително заредени данни ще стартира от 16.03.2021 г. Първоначално предвидения за това срок беше обявен за 8 март 2021 - първия работен ден от седмицата, следваща седмицата, през която започва да тече законоустановения срок за деклариране на доходите на физическите лица.

В днешната ни статия ние от DIVE Accounting ще обърнем внимание на една често дискутирана тема, а именно темата за продажба на вещи и стоки – било то лични или не, осъществявана в интернет пространството.

Всеки от нас е търсил и разглеждал оферти за продажби на употребявани стоки – ползвани лични вещи, които се продават на цени, по-ниски от пазарните за същите стоки, ако те се предлагат нови. Естеството на предлаганите стоки в интернет, поместени на създадени за целта сайтове, е най-разнообразно – от стоки за дома, употребявано офис обзавеждане, до книги и стоки за отдих и забавление. Но не асортимента на тези стоки е обект на анализ в настоящата ни статия, а начина, по който се третират получените от физическите лица доходи, свързани с продажбите им в интернет.

В закона за данък върху доходите на физическите лица точно и ясно се регламентира кои от придобитите доходи са необлагаеми и за тях физическите лица не заплащат данъци. Тези доходи попадат под обхвата на чл.13 от ЗДДФЛ и съгласно алинея 2 на този чл.13 необлагаеми са доходите от продажба или замяна на движимо имущество с изключение на изрично изброените в тази точка доходи. Изхождайки от това определение може да бъде направен извод, че личните вещи на физическите лица по смисъла на закона представляват тяхно движимо имущество, за което не се начисляват и заплащат данъци.

За придобитите доходи от продажба на лични вещи се дава възможност на физическите лица да избират дали да подават декларация по чл.50 от закона или не. Тези доходи, както вече уточнихме, са необлагаеми и за тях не възниква задължение за декларирането им от получателите на доход с подаването на лична декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Такава не следва да се подава към НАП на основание чл.52, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ. В случай, че физическите лица желая да обявят доходите си, те могат свободно да го направят и да подадат декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, но за тези доходи данъци не се дължат.

От 16 март 2021 г. физическите лица мога да подават декларациите си за придобити доходи през 2020 г. по електронен път с предварително заредени данни. Това е възможно, защото до 28.02.2021 г. всички работодатели и платци на доходи имаха задължение да подадат данни към НАП за лицата, които за изминалата година са получили доходи от трудови правоотношения, граждански договори, изплатени суми за наем на движимо и недвижимо имущество. Информация за тези лица, получили изброените доходи, се съдържа в справките по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ, които справки бяха подадени в законоустановения срок от платците на тези доходи. По този начин вече декларираните данни за всяко физическо лице съществуват в информационните масиви на Национална агенция по приходите и те могат да бъдат автоматично заредени.

За придобитите доходи от продажба на лични вещи се дава възможност на физическите лица да избират дали да подават декларация по чл.50 от ЗДДФЛ или не.

Изцяло нов момент в подаването на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ е, че с автоматичното зареждане на данни за придобитите доходи от физическите лица от трудови правоотношения, доходи от наем, граждански доходи и други, в декларациите ще се зареждат и данни за получени от тях продажби в интернет с наложен платеж за изминалата 2020 г.

Нашият екип е на мнение, че това забавяне по отношение началния момент на подаване на декларации по чл.50 от ЗДДФЛ с предварително заредени данни се дължи на факта, че приходната администрация и към настоящия момент събира информация от куриерски фирми за данните на физическите лица, получили доходи от продажби с наложен платеж. Физическите лица, получили такива доходи от наложен платеж, ще имат възможност да си припомнят какви точно са извършените от тях продажби в интернет.

Ако са доходи от продажба на лични вещи, доходите са необлагаеми и съответно за тях не възниква задължение за декларирането им съгласно чл.52 от ЗДДФЛ. Ако доходите са от продажби на стоки, които са обект на покупко-продажба с цел печалба, за физическите лица възниква задължение да обявят тези доходи и да заплатят дължимите си данъци. Това ще бъде възможно с подаването на декларация по чл.50 и попълване на приложение 2 към нея, а именно: доходи от стопанска дейност като ЕТ и доходи от друга стопанска дейност. Срокът за подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за такива доходи е до 30 юни на годината, следваща годината на получаване на дохода.

Ако доходите са получени във връзка с продажба на лични вещи и същевременно физическите лица са получили доходи, различни от тези по трудови правоотношения – наем, граждански договори, авторски и лицензионни възнаграждения, то срокът за подаването на декларацията е 30 април 2021 респ. 05 май 2021 г. защото крайния срок съвпада с Великденските празници.

Към края на тази статия следва да бъде поставен въпросът какво ще се случи с физическите лица, които действат недобросъвестно и не обявят своите доходи от продажба на стоки с цел извличане на печалба?

Националната агенция за приходите дава възможност на физическите лица доброволно да декларират и заплатят дължимите към държавата данъци от продажби, направени онлайн.

Националната агенция за приходите дава възможност на физическите лица доброволно да декларират и заплатят дължимите към държавата данъци. В случай, че това не бъде направено, е възможно приходната администрация да направи ревизия на физическото лице за определен период от време с цел установяване произхода на неговите средства и приходи. Ако в процеса на ревизионното производство се установи, че получените от него доходи подлежат на облагане, ще му бъдат начислени задължения за данъци с ревизионен акт. В този акт освен задълженията за данъци, ще му бъдат начислени и лихви за ненавременно деклариране.

С това завършваме темата за облагане на доходите на физическите лица във връзка с извършвани продажби в интернет. Ако Вие сте физическо лице, получило доходи от наложени платежи и не сте сигурни в коя категория попадат Вашите доходи, може да ни потърсите за консултация. В същото време ако сте лице, извършващо дейност като търговец по смисъла на закона и се затруднявате с попълването на годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, нашият екип е на разположение за съдействие. Ние можем вместо Вас да изготвим и подадем декларациите за дължими данъци към НАП.

За тази цел е необходимо да ни потърсите по един от възможните три начина за връзка:

  • Директно телефонно обаждане на телефон 0888 815 111
  • Чрез контактната форма на сайта ни в раздел Контакти
  • Чрез e-mail:

Посетете и последвайте Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting, за да сте в течение с последните ни публикации.

Очакваме Ви, за нас е важно да сме от полза на всички Вас!