Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Деклариране на авансови вноски за данък печалба по време на COVID пандемия

30 март 2021


В последните ни публикации ние от DIVE Accounting обърнахме внимание на промени в нормативните актове и закони, касаещи облагането на доходите на физическите лица. Днес ще анализираме какви са настъпилите промени в закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на определяне на авансовите вноски за корпоративен данък от дружествата. Ще отговорим и на най-често задаваните ни въпроси – променя ли се срокът за декларирането и заплащането им, какъв е критерият за определяне на техния размер и има ли предвидени в закона облекчения във връзка с настъпилата близо преди година COVID пандемия. Нека да започнем с отговор на най-важния въпрос, а именно:

1.Кои дружества са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък и какви могат да бъдат тези вноски?

Критерият, по който се определя кои дружества са задължени да заплащат авансово дължимия за тяхната дейност корпоративен данък, е реализирания обем приходи от дейността и прогнозния резултат за текущата печалба. До преди настъпването на COVID пандемията, а именно в началото на 2020 г. за текущата 2020 г. и съгласно разпоредбите на чл.83, ал.2 от ЗКПО авансови вноски за корпоративен данък не бяха длъжни да правят дружества, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не надвишаваха 300 000 лева. На практика това означава, че за изминалата 2020 г. базата за определяне на авансовите вноски за корпоративен данък се определяше от приходите на дружествата за 2019 г. След промените в ЗКПО, считано от 01.01.2021 г. за текущата 2021 г. съгласно отново чл.83, ал.2 от ЗКПО авансови вноски не са задължени да правят дружества, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не надвишават 300 000 лева.

Аналогично всички останали дружества, чиито приходи надвишават определената в закона граница от 300 000 лева нетни приходи, са задължени да правя авансови вноски за корпоративен данък и в следващите редове ще уточним какви точно могат да бъдат тези авансови вноски.

Съгласно чл.84 от ЗКПО месечните авансови вноски се правят от дружества, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година надвишат сумата от 3 000 000 лева. Чл.85 от ЗКПО прави уточнение, че тримесечните авансови вноски се правят от всички дружества, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.

2. Какви видове авансови вноски съществуват съгласно ЗКПО?

Съществуват два вида авансови вноски – месечни и тримесечни. Видът на вноските отново се определя в зависимост от размера на нетните приходи на дружествата. Следвайки разпоредбите на закона и съгласно чл.84 месечните авансови вноски се правят от дружества, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година надвишат сумата от 3 000 000 лева. Следващият член в ЗКПО – чл.85 прави уточнение, че тримесечните авансови вноски се правят от всички останали дружества, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.

За по-голяма яснота на всички наши читатели ще направим следните уточнения:

 • За текущата 2021 г. авансови вноски за корпоративен данък нямат задължение да декларират дружествата, които за изминалата 2019 г. са реализирали нетни приходи от продажби в размер до 300 000 лева;
 • За текущата 2021 г. тримесечни авансови вноски за корпоративен данък имат задължение да декларират дружествата, които за изминалата 2019 г. са реализирали нетни приходи от продажби в размер от 300 000 лева до 3 000 000 лева;
 • За текущата 2021 г. месечни авансови вноски за корпоративен данък имат задължение да декларират дружествата, които за изминалата 2019 г. са реализирали нетни приходи от продажби в размер над 3 000 000 лева;

3. Съществува ли формула за изчисление на месечните/тримесечните авансови вноски за корпоративен данък?

Да, в закона е предвидена формула за изчисляване на данъка. За да се приложи тази формула обаче собствениците на дружества трябва да бъдат наясно с дългосрочната им перспектива, с тяхната дългосрочна заетост и съответно очаквани приходи от дейността. За да бъде определена максимално точно изчислена авансовата вноска, било тя месечна или тримесечна, собствениците и ръководители на дружество е необходимо да определят прогнозния резултат на печалбата на дружествата за текущата 2021 г. За да илюстрираме накратко как точно се изчисляват тези вноски, нека приемем, че за текущата 2021 година дадено дружество реализира данъчна печалба в размер на 150 000 лева. Обръщаме внимание на понятието „данъчна печалба“ – това на практика е резултата, които ще се облага с данъка. Изчислява се като от всички данъчни приходи за текущата година се издавят всички данъчни разходи или това са всички приходи и разходи, признати за данъчни цели. Няма да изместваме фокуса на днешната ни статия, анализирайки това кои приходи и разходи са признати за данъчни цели, но е редно да се има предвид, че понякога счетоводната печалба се различава от данъчната печалба.

И така в случай, че данъчната печалба е 15 000 лева, месечната авансова вноска се определя по формулата: (150 000:12)*10%=12 500*10%=1250 лева месечна авансова вноска.

Тримесечната авансова вноска се определя по формулата (150 000:4)*10%=37 500*10%=3750 лева тримесечна авансова вноска.

Или ако сме намерили месечната авансова вноска просто може да я умножим по 3 и да намерим тримесечната такава.

Срокът за подаване на декларацията по чл.87а, с която се декларира вида и размера на авансовите вноски, е от 1-ви март до 15-ти април на текущата година.

4. Кога и по какъв начин се декларират и съответно заплащат авансовите вноски?

До преди направените промени месечните и тримесечните авансови вноски се декларираха с подаването на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. С последните промени в закона, считано от 01.01.2021 г. авансовите вноски за корпоративен данък се декларират от дружествата с подаване на отделна декларация. Това е декларацията по чл.87а, с които се декларира вида и размера на авансовите вноски. Срокът за подаване и е от 1-ви март до 15-ти април на текущата година.

В случай, че прогнозния резултат на данъчната печалба не е изчислен правилно, размерът да авансовите вноски може да бъде променян с подаване на декларация по чл.88 от ЗКПО. Крайният срок за подаване на тази коригираща данните декларация е до 15-ти ноември на текущата година.

Срокът за заплащане на месечните авансовите вноски е както следва:

 • За месец януари, февруари и март на текущата година – до 15.04. на същата година;
 • За месеците от април до ноември – до 15-то число на месеца, за който се отнасят;
 • За месец декември – до 1-ви декември на текущата година.

Срокът за заплащане на тримесечните авансовите вноски е както следва:

 • За месец януари, февруари и март на текущата година – до 15.04. на същата година;
 • За месеците от април, май и юни – до до 15.07. на същата година;
 • За месеците от юли, август и септември – до 01.12. на същата година;
 • За месеците от октомври, ноември и декември – не се заплаща тримесечна авансова вноска.

Ако в годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за определяне на дължимия от дружествата корпоративен данък бъде установено, че авансово платената сума е по-голяма от дължимия за годината корпоративен данък, дружествата можеха да избират какво да стане с разликата.

5. Какво се случва на практика, когато авансовата вноска не е правилно изчислена?

В случай, че при подаването на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за определяне на дължимия от дружествата корпоративен данък бъде установено, че авансово платената сума е по-голяма от дължимия за годината корпоративен данък, дружествата можеха да избират дали разликата да им бъде възстановена по сметка или с нея да се покрият текущи задължения за данъци. Тези данъци бяха или дължими суми за ДДС, ако дружеството е регистрирано по ДДС, или данък върху доходите на физическите лица, в случай, че има назначени лица на трудови договори. С приетите промени в закона от началото на тази година отново с подаването на декларацията и установяване на превишения на авансово платени суми, отново може да се направи приспадане на данъци за бъдещи периоди. Изцяло нов момент в ГДД по чл.92 и по-специални в приложение IV от нея – определяна не финансовия резултат, е че дружествата могат да избират какви по вид задължения могат да им бъдат погасени с надвнесената сума и в какъв размер. Ако допреди това можеше да се покриват задължения само с код за вид плащане 110000 (корпоративния данък, ДДС и ДДФЛ), то към днешна дата могат да бъдат погасявани и задължения с код за вид плащане, различен от код 110000, а именно ДОО, ЗО и ДЗПО, дължими от дружествата.

В случай, че дължимият корпоративен данък за текущата година превишава направените авансови вноски, се дължи лихва. До преди направените промени, а именно до края на 2019 г. с подаване на ГДД по чл.92 от ЗКПО през изминалата 2020 г. лихвата се определяше върху размера на превишението между действително дължимия корпоративен данък и внесените авансови вноски през годината. За двата вида авансови вноски сумата на превишението се изчислява различно. Разликата между изминалата 2020 г. и текущата 2021 г. е в размера сумата на превишението на данъка.

За месечните авансови вноски лихвата се дължи когато сумата на авансовия данък надвиши с над 25% сумата от определените и внесени месечни авансови вноски през текущата година. За тримесечните авансови вноски лихва се начислява в случай, че 75% от дължимия корпоративен данък надвиши с над 25% общата сума на изчислените и внесени авансово през годината тримесечни вноски.

Необходимо е да отбележим, че за предходни години в закона беше заложен 20%, а не 25%. Считано от 01.01.2021 г. се наблюдава увеличение с 5% от стойността на данъка, за която няма да се начисляват лихви.

Промените в закона по отношение на авансовите вноски за изцяло нелогични, защото дружествата в затруднено положение се отпускат средства, целящи поддържане на заетост и справяне с последиците от COVID пандемията, а същите дружества са задължени да внасят отново данъци в бюджета.

6. Какъв е нашият коментар по темата за деклариране на авансовите вноски за корпоративен данък през текущата 2021 г.

Считано от началото на 2021 г. и при вече утвърдена епидемична обстановка в нашата страна с изменението на текста на чл.83, ал.2 от ЗКПО и за текущата година законодателят отново е определил 2019 г. и по точно приходите, реализирани от търговските дружества през 2019 г., като отправна точка за определяне на задължението им за начисляване и внасяне на авансов корпоративен данък. Коментарът ни във връзка с това изменение е, че през текущата 2021 г. дружествата са поставени пред сериозни изпитания. От една страна и към настоящия момент по-голяма част от работещия бизнес в България е затворен заради поредната издадена заповед, регламентираща това обстоятелство. От друга страна за изминалата 2020 г. се наблюдаваше спад в оборота на работещите дружества. Нелогична за нашия екип е направената промяна, с която не се взима под внимание оборота на работещия бизнес за изминалата 2020 г. като база за определяне на задължението за деклариране на авансови вноски. Промените в закона по отношение на тези вноски за изцяло нелогични. От една страна на дружествата в затруднено положение се отпускат средства, целящи поддържане на заетост и справяне с последиците от COVID пандемията, а от друга – част може би от тези същите дружества са задължени да внасят отново данъци в бюджета под формата на авансови плащания за корпоративен данък.

От друга страна адмирираме обстоятелството, че авансовите вноски се декларират с подаване на отделна декларация по чл.87 от ЗКПО, както и промяната в приложение IV от самата декларация,с която се променя редът и начина на прихваща на надвнесен данък. По този начин дружествата вече сами ще могат да определят кои точна задължения биха искали да им бъдат погасени с надплатената сума за данъци. В тази промяна се дава по-голяма свобода данъчно задължените лица сами да избират какво да погасяват към агенцията по приходи.

С това завършваме темата за отразяване на авансовите суми за корпоративен данък от данъчно задължените дружества. Бихме искали да напомним на всички, че наближава крайния срок за деклариране на авансовите вноски за месеците януари, февруари и март, а именно - 15-ти април на текущата година. В случай, че изпитвате затруднение при определяне на техните размери – месечни или тримесечни, може да ни потърсите за консултация. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси по един от следните три начина:

 • Директно телефонно обаждане на телефон 0888 815 111
 • Чрез контактната форма на сайта ни в раздел Контакти
 • Чрез e-mail:

Посетете и последвайте Фейсбук страницата ни на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting, за да сте в течение с последните ни публикации.

Очакваме Ви, вярваме, че ще сме Ви от полза!