Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Специални режими на облагане с ДДС при осъществяване на електронна търговия извън Съюза и при стоки от внос

14 юли 2021


В предишната наша публикация ние от DIVE Accounting разгледахме подробно какви са разпоредбите на закона за ДДС по отношение на облагането на електронната търговия на стоки в рамките на ЕС, когато получатели са данъчно незадължени лица. Днешната ни тема отново ще бъде посветена на облагането на услуги и дистанционните продажби на стоки с получатели данъчно незадължени лица, но ще разгледаме случаите, в които доставчикът на тези стоки и услуги е установен извън територията на ЕС – т.нар. специален режим извън Съюза и режим при внос. Разликата между двата специални режима – режим извън Съюза и режим при внос, е предмета на облагане с ДДС. Прилагането на режим извън Съюза касае облагането с данък доставките на услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица от ЕС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено извън територията на Общността. Специалният режим на облагане на дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии или т.нар. режим при внос, касае облагането с данък продажбите на стоки с получатели данъчно незадължени лица от ЕС, когато доставчик на същите стоки е данъчно задължено лице извън ЕС. Ще обърнем внимание и на това какви са условията за специална регистрация за прилагане на режим извън Съюза и за режим при внос на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Общото в разпоредбите на закона, касаещи прилагането и на двата режима е, че ДДС се дължи в страната, в която се осъществява крайното потребление на услугите и стоките.

Режим извън Съюза

1.Какво представлява по своята същност режим извън Съюза и кой има право да се регистрира за прилагането му?

Най-общо казано специалният режим извън Съюза касае облагането на услугите, предоставяни на данъчно незадължени лица от ЕС, когато доставчикът на тези услуги е лице, установено извън територията на ЕС. Правото да се регистрира за прилагане на специалния режим извън Съюза има данъчно лице, за което са налице едновременно следните условия:

 • Извършва доставка на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС, вкл. и на територията на страната;
 • Лицето, предоставящо услугите, не е установено в рамките на Общността;
 • Лицето, предоставящо услугите, е определило акредитиран представител на територията на територията на страната;
 • Лицето, предоставящо услугите, не регистрирано за прилагане на режим извън Съюза в друга страна-членка на ЕС;
 • За лицето, предлагащо услугите, не е налице ограничение за прилагане на режим извън Съюза поради системно неспазване на своите задължения, произтичащи от прилагането на този специален режим;

Акредитираният представител представлява чуждестранното юридическо лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по отношение на прилагането на ЗДДС

Акредитираният представител представлява чуждестранното юридическо лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по отношение на прилагането на ЗДДС. Този представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното юридическо лице, произтичащи от прилагането на Закона за ДДС. Не отговаря солидарно и неограничено за задължения по ЗДДС на чуждестранно юридическо лице, което е установено на територия извън ЕС, но е установено в трета страна, с която ЕС не е сключил споразумение за взаимопомощ по отношение на взаимна помощ за събиране на задължения за данъци, такси и други подобни и административно сътрудничество за борба с данъчните измами и престъпления. Същото това лице следва да е регистрирано за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза.

Следващото условие, което следва да бъде изпълнено едновременно с останалите четири условия, за да се даде възможност на лицето да се регистрира за прилагане на специалния режим извън Съюза е, че за него не трябва да бъде в сила ограничението за прилагане на режим извън в Съюза поради системното неизпълнение на задълженията, породени от прилагането на специалната регистрация. Казано с други думи, когато дадено лице се регистрира по ЗДДС, от него се изисква да изпълнява задълженията си по този закон без значение на какво основание се е регистрирало по Закона за данък върху добавената стойност. Задълженията на това лице са по начин и в срок, определени в закона, да подава съответните регистри към компетентните органи на НАП, а именно – справка декларация по ЗДДС ведно с дневници за покупките и продажбите за всеки данъчен период, както и да заплаща дължимия ДДС. Ограничението за прилагане на режим извън Съюза за лице, което системно не е изпълнявало своите задължения по закона за ДДС е в сила до изтичане на 8 последователни данъчни периода. За начало на този 8 месечен период се счита началото на данъчния период, следващ периода на прекратяване на режима извън в Съюза в която и да е държава членка.

Процедурата по регистрация за прилагане на режим извън Съюза стартира с подаване на заявление по образец към териториалната дирекция на НАП.

2. Каква е процедурата по регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза и какви са сроковете за това?

Процедурата по регистрация за прилагане на режим извън Съюза стартира с подаване на заявление по образец към териториалната дирекция на НАП. Заявлението се подава единствено по електронен път. В заявлението лицето, което желае да получи регистрация за прилагане на режим извън Съюза, следва да предостави информация най-малко за:

 1. Наименование, адрес за кореспонденция, електронен адрес за кореспонденция (e-mail), включително и за интернет страница.
 2. Идентификационен номер по ЗДДС, ако има издаден такъв;
 3. Декларация от лицето, че няма седалище и адрес на управление, както и постоянен обект на територията на Европейския съюз;
 4. Банкова сметка на лицето в евро;
 5. Идентификационни номера от предходни регистрации на лицето за прилагане на някой от трите специални режима – режим в Съюза, режим извън Съюза и режим при внос.

Времето за регистрация за прилагане на режим извън Съюза е 14 календарни дни. В срок от 7 след подаване на заявлението за регистрация органа по приходите извърша проверка за наличието или липсата на основание за регистрация по ЗДДС за прилагане на специалния режим. Още 7 календарни дни са необходими на органа по приходите, извършващ проверката, да издаде акт за регистрация или съответно отказ от регистрация за прилагане на режима, който акт отново следва да бъде връчен по електронен път.

За дата на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза в общия случай се смята първия ден на тримесечието, следващ календарното тримесечие, през което е подадено заявлението за регистрация. За идентифициране на чуждестранното юридическо лице за целите на ЗДДС, Национална агенция по приходите му издава служебен номер, пред който е поставен знак „ЕU”.

В случай, че данъчно задълженото лице, установено извън територията на Общността, извърши услуги на данъчно незадължено лице в ЕС, включително и на територията на страната, за дата на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза се счита датата, на която е извършена самата доставка. В този случай данъчно задълженото лице следва да подаде заявление за регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза в срок най-късно до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършена услугата.

Прекратяването на специалната регистрация за прилагане на режим извън Съюза може да бъде прекратена както по инициатива на данъчно задълженото лице, така и по инициатива на НАП.

3. Каква е процедурата по прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза и какви са сроковете за това?

Прекратяването на специалната регистрация за прилагане на режим извън Съюза може да бъде прекратена както по инициатива на данъчно задълженото лице, така и по инициатива на органите на приходната агенция.

Когато прекратяването на по инициатива на лицето, процедурата по прекратяване на регистрацията става по аналогичен начин на процедурата по самата регистрация. Основание за прекратяване на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза е налице в три случая.

Първият случай е тогава, когато лицето вече не извършва услуги с получатели данъчно задължени лица, установени на територията на ЕС, включително и територията на страната.

Вторият случай е не отговаря на изискванията, които споменахме в началото на нашата публикация, а именно:

 • Извършва доставка на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС, вкл. и на територията на страната;
 • Лицето, предоставящо услугите, не е установено в рамките на Общността;
 • Лицето, предоставящо услугите, е определило акредитиран представител на територията на територията на страната;
 • Лицето, предоставящо услугите, не регистрирано за прилагане на режим извън Съюза в друга страна-членка на ЕС;
 • За лицето, предлагащо услугите, не е налице ограничение за прилагане на режим извън Съюза поради системно неспазване на своите задължения, произтичащи от прилагането на този специален режим;

Третия случай се наблюдава тогава, когато лицето избира да не прилага повече режим извън Съюза.

Когато е налице основание за прекратяване на регистрация за прилагане на режим извън Съюза – първи и втори случай, данъчно задълженото лице следва да подаде по електронен път заявление за дерегистрация най-късно до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е настъпило съответното обстоятелство.

Когато е налице дерегистрация на основание доброволен избор за дерегистрация, а именно данъчно задълженото лице избира да не прилага режим извън Съюза, заявлението за дерегистрация в този случай се подава най-късно 15 дни преди края на тримесечието, предхождащо тримесечието, за което лицето не желае вече да прилага специалния режим извън Съюза.

Процедурата по дерегистрация, както и при самата регистрация за прилагане на режим извън Съюза, трае 14 календарни дни. В срок от 7 календарни дни, считано от датата на подаване на заявлението за дерегистрация, органа по приходите прави проверка за наличието или липсата на обстоятелства за дерегистрация на лицето. След още 7 календарни дни органа по приходите издава акт за дерегистрация или отказ за дерегистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза, който отново се връчва по електронен път.

Когато основанието за дерегистрация на данъчно задълженото лице е настъпването на обстоятелствата от първи и/или втори случай, за дата на прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза се счита първия ден на тримесечието, следващ календарното тримесечие, през което е изпратен по електронен път акта за дерегистрация. Следва да обърнем внимание, че с направените в закона промени по отношение на прилагане на специалните режими, вече не е необходимо акта за дерегистрация да бъде получен от лицето, желаещо съответната дерегистрация. Тази разпоредба на закона касае датата на изпращане на акта, а не датата на неговото получаване.

В случай, че дерегистрацията е налице в резултат на желанието на лицето да не прилага вече специалния режим извън Съюза – познатия ни вече трети случай, то за дата на прекратяване на регистрацията за прилагане на този режим се счита първия ден на тримесечието, следващ календарното тримесечие, през което е подадено по електронен път заявлението за дерегистрация съгласно закона.

Прекратяването на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза по инициатива на органите по приходи е налице отново в три случая.

Прекратяването на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза по инициатива на органите по приходи е налице отново в три случая. Първият случай е тогава, когато данъчно задълженото лице, установено извън рамките на Общността, не извършва услуги на данъчно незадължени лица, установени в ЕС в продължение на осем последователни данъчни периода и не е подало заявление за дерегистрация по собствено желание. В този случай лицето бива дерегистрирано за прилагане на специалния режим извън Съюза служебно от органите по приходи. Вторият случай се прилага тогава, когато лицето спре да отговаря едновременно на критерии, въз основа на които му се дава право да прилага специалния режим извън Съюза, а именно:

 • Извършва доставка на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС, вкл. и на територията на страната;
 • Лицето, предоставящо услугите, не е установено в рамките на Общността;
 • Лицето, предоставящо услугите, е определило акредитиран представител на територията на територията на страната;
 • Лицето, предоставящо услугите, не регистрирано за прилагане на режим извън Съюза в друга страна-членка на ЕС;
 • За лицето, предлагащо услугите, не е налице ограничение за прилагане на режим извън Съюза поради системно неспазване на своите задължения, произтичащи от прилагането на този специален режим;

В този случай данъчно задълженото лице следва да подаде заявление за доброволна дерегистрация по закон, в противен случай бива дерегистрирано отново по инициатива на органите по приходи.

Третият случай се наблюдава тогава, когато лицето системно не изпълнява своите задължения, произтичащи от прилагането на специалната регистрация извън Съюза. Какво следва да се разбира под системно неизпълнение на закона? След получаване на акта за регистрация за прилагане на режима, от данъчно задълженото лице се очаква в срок да подава справка декларация за всеки данъчен период и да заплаща в срок дължимите данъци. В случай, че лицето не подаде в законоустановения срок тази справка декларация и не е заплатило дължимите данъци или е заплатило същите, но в по-малък размер, приходната агенция изпраща напомнителни писма по електронен път, уведомявайки лицето за неговото неизпълнение на разпоредбите на ЗДДС. Тези писма се изпращат на 10-тия ден след деня, през който е следвало да бъде подадена справката декларация по ЗДДС и данъка е следвало да бъде заплатен.

Основание за прекратяване на прилагането на специалната регистрация извън Съюза поради системно неизпълнение е налице, когато:

 • За три предходни данъчни периода в срок от 10 дни след изпращане на напомнителните писма от Национална агенция по приходите, данъчно задълженото лице не е предоставило справка декларация по ЗДДС за всеки данъчен период поотделно;
 • За три предходни данъчни периода в срок от 10 дни след изпращане на напомнителните писма от Национална агенция по приходите, данъчно задълженото лице не е заплатило дължимия данък. Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато сумата на остатъците неплатен данък не надвишава левовата равностойност на 100 евро за всеки данъчен период поотделно;
 • След поискването от орган по приходите и един месец след изпращане на напомнително писмо от негова страна, данъчно задълженото лице не е предоставило данни за електронния регистър, който е длъжно да води по повод извършваните от него услуги. Информацията в електронния регистър се записва по начин и във формат, който позволява на данъчно задълженото лице да го предостави незабавно на органа по приходите във формат, отговарящ за нуждите на проверката.

Повторна регистрация за прилагане на режим извън Съюза е възможна за данъчно задължените лица в случаите, когато отпадне съответното основание за дерегистрация.

Повторна регистрация за прилагане на режим извън Съюза е възможна за данъчно задължените лица в случаите, когато отпадне съответното основание за дерегистрация. В случаите, когато дерегистрацията – била тя по инициатива на самото лице или на орган по приходите, е на основание неизвършване на доставки на услуги на данъчно незадължени лица в продължение на 8 последователни периода, повторна регистрация е възможна отново тогава, когато лицето започне за извършва тези услуги. Ако дерегистрацията е по повод системното неизпълнение на закона и е инициирана от органите по приходи, повторна регистрация за прилагане на режим извън Съюза е възможна след изтичането на 8 последователни данъчни периода. За начало на този период се счита данъчния период, следващ периода на прекратяване на специалната регистрация за данъчно задълженото лице, в която и да е страна-членка от ЕС,

Настоящата статия има чисто информативен характер и целта на нашия екип е да анализира в детайли направените изменения в Закона за ДДС. В следващата ни тема ще разгледаме и последния от трите режима – режим при осъществяване на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни и територии, както и кои лица са задължени да се регистрират за прилагане на режим при внос и какво е практическото му приложение по отношение на облагане с ДДС на територията на нашата страна.

Дотогава нашият екип остава на разположение за Вашите въпроси, свързани с прилагането на специалните режим в Съюза и извън Съюза. Може да ни потърсите за консултация по един от познатите Ви вече начини: чрез обаждане на телефон 0888 815 111, или да зададете въпросите си писмено на e-mail или чрез формата ни за контакт през сайта: Контакти.

Очакваме Ви!