Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Специални режими на облагане с ДДС при осъществяване на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

02 август 2021


В поредицата от статии, посветени на промените от 01.07.2021 г. по отношение на облагането с ДДС при осъществяване на дистанционни продажби в ЕС, подробно разгледахме случаите на прилагането на специалните режими в Съюза и извън Съюза. В днешната ни публикация ние от DIVE Accounting ще разгледаме и последния от специалните режими – режим при осъществяване на дистанционни продажби, внасяни от трети страни или територии или т.нар. режим при „Внос“.

Какво представлява по своята същност режим при „Внос“ и кой има право да се регистрира за прилагането му?

Въвеждането на специалния режим при осъществяване на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии цели да намали административната тежест при освобождаване на пратките, когато получателите им са данъчно незадължени лица. Въвежда се минимална стойност от 150 евро на всяка пратка от трета страна, за която може да се иска отложено плащане на ДДС. Право да се регистрира по този закон има данъчно задължено лице, включително и лице, управляващо електронен интерфейс, за което са налице едновременно следните условия:

 1. Внася от трети страни или територии пратки със собствена стойност, ненадвишаващи левовата равностойност на сумата от 150 евро с изключение на акцизни стоки, чиито получатели са данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС (включително страната);
 2. Данъчно задълженото лице (вносителят на стоките) е:
  • Установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, или
  • Не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект, установен на територията на страната, или
  • Не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както в страната, така и в друга страна-членка на ЕС, но не е регистрирано за прилагане на специалния режим при внос в другата страна-членка, или
  • Не е установено по седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на ЕС, не е регистрирано за прилагане на специалния режим при внос в другата страна-членка, но е установено в трета страна, с която ЕС е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) 904/2010 и внася стоките от тази трета страна.
 3. За данъчно задълженото лице не е в сила ограничението за повторна регистрация поради прекратена регистрация за прилагане на специални режим при внос заради системно неизпълнение на задълженията му във връзка с прилагането на този режим.

Право да се регистрира за прилагане на специалния режим при Внос има данъчно задължено лице, което действа като представител на лицето, отговарящо на посочените в предходните т.1, т.2 и т.3 лице.

Преди да преминем към изброяване на следващите условия, на които трябва да отговарят лицата, действащи като представители при осъществяване на внос от трети страни, за да прилагат специалния режим при „Внос“, бихме искали да уточним какъв точно е обхвата на Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) 904/2010:

Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16.03.2010 г. е директива, уреждаща правилата при оказването на взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки.
Регламент (ЕС) 904/2010 на Съвета от 07.10.2010 г. регламентира правилата между държавите (от ЕС и трети страни) относно административното сътрудничество и борбата в измамите с ДДС.
Най-новото попълнение в списъка на тези трети страни с Решение на Европейската комисия от 10.06.2021 г. е Кралство Норвегия.

Право да се регистрира за прилагане на специалния режим при „Внос“ има данъчно задължено лице, което действа като представител на лицето, отговарящо на посочените в предходните т.1, т.2 и т.3 лице, ако отговаря едновременно на следните условия:

 1. Лицето, действащо като представител, е данъчно задължено лице и е регистрирано на основание чл.96, ал.1 (задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот над 50 000 лева за 12 последователни месеца) или на основание чл.100, ал.1 (регистрация по избор на лицето без да е налице условие за задължителна регистрация)
 2. Лицето, действащо като представител:
  • Установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, или
  • Не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект, установен на територията на страната, или
  • Не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както в страната, така и в друга страна-членка на ЕС, но не е регистрирано за прилагане на специалния режим при внос в другата страна-членка, или
 3. За лицето, действащо като представител, не е в сила ограничението за не е в сила ограничението за повторна регистрация поради прекратена регистрация за прилагане на специални режим при внос заради системно неизпълнение на задълженията му във връзка с прилагането на този режим.

Представителят регистрира всяко данъчно задължено лице, включително и тези, управляващи електронен интерфейс, което:

 • Не е установено по седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на ЕС;
 • Установено е в трета страна, с която ЕС не е сключил споразумение за сътрудничество и взаимопомощ в областта по ДДС;
 • Внася от трети страни или територии пратки със собствена стойност, ненадвишаващи левовата равностойност на сумата от 150 евро с изключение на акцизни стоки, чиито получатели са данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС (включително страната)
 • За лицето не е в сила ограничението за повторна регистрация поради прекратена регистрация за прилагане на специални режим при внос заради системно неизпълнение на задълженията му във връзка с прилагането на този режим.

В случай, че данъчно задълженото лице е установено в трета страна, с която има подписано споразумение за сътрудничество, то може да избира дали да определи свой представител на територията на страната или не.

Процедурата по регистрация и прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим при „Внос“ по нищо не се различава от процедурите при регистрация на режим в Съюза и режим извън Съюза. Единствената съществена разлика е по отношение на изпълняваните от представителя задължения. В случай, че представителят не е действал като представител за сметка на данъчно задълженото лице за период от 6 последователни месеца, прекратяването на регистрацията за прилагане на специалния режим при „Внос“ може да бъде инициирана от самия представител. В случай, че представителя за период от 6 последователни месеца не е действал като представител от и за сметка на данъчно задълженото лице и не подал заявление за дерегистрация за прилагане на специалния режим, регистрацията се прекратява по инициатива на органа по приходите.

Отговорността за събирането и внасянето на дължимия ДДС се прехвърля върху вносителя на стоките, в случай че са изпълнени едновременно посочените в публикацията ни условия

Какви са специфични особености при заплащане на ДДС при внос при прилагане на специалния режим?

С направените промени в Закона за ДДС, считано от 01.07.2021 г. се намалява административна тежест за данъчно незадължените лица при освобождаване на стоките от внос. От друга страна това свързано и със спестяването на средства, необходими по наемането на агенции за митническо представителство. Отговорността за събирането и внасянето на дължимия ДДС се прехвърля върху вносителя на стоките, в случай че са изпълнени едновременно следните условия:

 1. Вносителят на стоките разполага с валиден индивидуален идентификационен номер за прилагане на специалния режим при „Внос“;
 2. В митническата декларация за внос на стоките вносителят декларира, че ще прилага специалния режим и посочва своя индивидуален номер от предходната т.1;
 3. Митническите служители разрешават вдигането на стоките без данъка (ДДС) да бъде ефективно внесен в бюджета на страната от внос, в случай че:
  • Посоченият от вносителя индивидуален номер по т.1 е валиден при направена проверка в базата данни;
  • Внасяните стоки са различни от акцизни стоки и собствената им стойност не надвишава левовата равностойност на 150 евро (150*1,95583=293,37 лева)
  • Внасяните стоки са предназначени за данъчно незадължени лица;

Специалният режим за деклариране и отсрочено заплащане на данъка при внос може да се прилага и от данъчно задължено лице, за което към момента на вноса отговаря едновременно на следните изисквания:

 1. Представя пред митническите органи стоки, различни от акцизни, за които не се прилага специалния режим при „Внос“, като тези стоки са под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаващи левовата равностойност на 150 евро;
 2. Внасяните стоки се допускат за свободно обръщение на територията на страната;
 3. Изпращането или транспортирането на тези стоки завършва на територията на страната;
 4. Данъчно задълженото лице към датата на осъществяване на вноса притежава активна ДДС регистрация на основание чл.96, ал.1 (задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот над 50 000 лева за 12 последователни месеца) или на основание чл.100, ал.1 (регистрация по избор на лицето без да е налице условие за задължителна регистрация);
 5. Данъчно задълженото лице има разрешение за отсрочено плащане на вносни мита, издадено по ред и съгласно условията на митническото законодателство в Съюза;
 6. Действа като косвен представител по митническото законодателство в Съюза;

За последните две точки – т.5 и т.6 за нашата страна следва да се прилагат разпоредбите на Закона за митниците.

За данъчно задълженото лице, което желае прилага специалния режим с отложено плащане на данък при внос, следва да отрази това обстоятелство в подадената митническа декларация, както и да предостави информация за получателя на пратката.

Какви са задълженията за лицата, прилагащи специалния режим за деклариране при условия на отсрочено плащане на данъка?

За данъчно задълженото лице, което желае прилага специалния режим с отложено плащане на данък при внос, следва да отрази това обстоятелство в подадената митническа декларация, както и да предостави информация за получателя на пратката. Периодът на отчитане е едномесечен, за разлика от периодите на отчитане на данъка при прилагане на специалните режими в Съюза и извън Съюза – при тези два режима периодът е тримесечен. В правилника за прилагане на закона е утвърден образец на месечната справка декларация за прилагане на този специален режим, който данъчно задълженото лице следва да подаде пред Агенция „Митници“. Срокът за подаване на тази справка декларация е до 16-то число включително на месеца, следващ месеца на отчитане. Декларацията се подава единствено по електронен път и в нея се посочва общата сума на събрания ДДС за периода на отчитането. Данъчно задълженото лице е длъжно да води специален регистър за прилагане на специалния режим за период от 10 години, като началото на този период се определя индивидуално за всяка пратка и започва да тече от началото на годината, следваща годината, през която пратката е представена пред органите на Агенция „Митници“. Регистърът следва да бъде воден по начин и във формат, позволяващ проверка от страна на митническите органи във всеки един момент, като структурата и съдържанието му се определят с правилника към закона.

Данъчно незадължените лица, за които са предназначени пратките от внос, следва да заплатят данъка в момента на получаването на съответната пратка. Лицето, осъществило събирането на данъка, следва да го внесе в същия срок, в който следва и да го декларира с месечната справка декларация за прилагане на специалния режим, а именно: до 16-то число вкл. на месеца, следващ месец на отчитане на данъка. Събраната сума се внася по сметките или в брой на касата на съответното митническо учреждение.

В случай, че не са изпълнени по същество условия, за които следва да се прилага специалния режим на облагане при „Внос“, се прилагат общите правила на закона. Когато се прилагат общите правила, ДДС следва да бъде ефективно внесен преди освобождаване на стоките от внос. В случаите когато пратките от внос са със собствена стойност, надвишава левовата равностойност на 150 евро, или са акцизни стоки, се прилагат общите правила на Закона за ДДС, касаещи внос на стоки.

С това завършваме и третата, последна тема, акцентиращата върху прилагането на специалните режими в Съюза, извън Съюза и режим при „Внос“, действащи в сила от 01.07.2021 г. В рамките на месец вече са в сила новите правила на ЗДДС по отношение на осъществяване на вътреобщностни доставки на стоки с получатели данъчно незадължени лица от Общността. Този период е твърде кратък за нашия екип да направи генерално заключение за резултата от извършените промени. Адмирираме решението на Европейската комисия с направените промени заплащането на ДДС да става в страната на крайно потребление на стоките и услугите, в резултат на което всяка страна-членка да защити собствените си приходи от ДДС. Какъв ще бъде обаче ефекта от прилагането на тези нови правила в закона за нашата страна, следва да се търси информация от компетентните органи в изготвяните от тях доклади и бюджети. Ние от DIVE Accounting оставаме лично ангажирани с това да Ви запознаваме навреме с промените в българското данъчното и осигурително законодателство.

В случай на въпроси относно прилагането на специалните режими, екипът ни остава на разположение чрез обаждане на телефон 0888 815 111. Може да зададете въпросите си писмено и на e-mail или чрез формата ни за контакт през сайта: Контакти.

Очакваме Ви, потърсете ни, за да Ви бъдем от полза!