Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Нови размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, регламентирани в закона за доходите на физически лица, придобити през 2022 г.

09 декември 2022


За трета поредна година ние от DIVE Accounting ще анализираме темата за ползването на данъчни облекчения и в частност – данъчните облекчения за деца и деца с увреждане. В нашата счетоводна практика наблюдаваме засилен интерес от страна на всички родители по темата за този вид данъчни облекчения. Причината за това е, че размерът на облекченията прогресивно нараства всяка следваща година в сравнение с предходната. В днешната ни статия ще отговорим на най-честно задаваните ни въпроси, касаещи начините и срокове за ползване на облекченията. Ще акцентираме и на критериите, на които следва да отговарят лицата, желаещи да ползват предвидените в закона облекчения за деца и деца с увреждания.

Нека да започнем с отговор на въпросите, като първият от тях е:

1. Кой има право да ползва данъчните облекчения за деца и деца с увреждания?

Преди да отговорим на този въпрос бихме искали да разграничим понятието „данъчни облекчения“ от понятието „социална помощ“, понеже доста често първите биват приравнявани към "социални помощи". „Социалните помощи“ са средства, определени в пари или натура, които заместват или допълват доходите на лица и семействата с цел задоволяване на техните основни жизнени потребности. Те се отпускат безвъзмездно на определени лица след преценка на техните доходи, лично имущество, семейно положение и здравословно състояние. „Данъчните облекчения“ могат да бъдат разглеждани като предоставено право на лицата да възстановят част от платения през годината данък за получени от тях доходи. Всички доходи на територията на нашата страна се облагат с данък в размер на 10%. При физическите лица сумата за облагане е в зависимост от вида на дохода и се получава след приспадане на дължимите осигуровки и/или нормативно признати разходи за дейността. За дружествата финансовия резултат за текущата година се облага с 10% данък върху печалбата. „Данъчните облекчения“ дават възможност единствено на физическите лица да възстановят вече платен данък към държавата за получените от тях доходи за период от една календарна година.

В Закона за данък върху доходите на физическите лица са регламентирани подробно критериите, на които следва да отговарят всички, които искат да ползват данъчни облекчения. Тези критерии са разделени на две групи – едната група касае лицата, ползващи облекченията. Другата група касае децата, за които биват ползвани те.

Лицата, които искат да ползват предвидените в ЗДДФЛ облекчения, следва да отговарят на следните критерии:

 • за текущата 2022 г. да бъдат физически лица, които са местни за данъчни цели в България. Могат да бъдат чуждестранни лица, установени за данъчни цели в друга страна от ЕС или страна от Европейското икономическо пространство. В настоящата статия няма да анализиране подробно това кое лице се явява местно за данъчни цели в България. По тази тема сме писали в отделна статия, с която може допълнително да се запознаете ТУК
 • към 31.12.2022 г. лицата от предходната алинея следва да отговарят на едно от следните определения:
 • са родители, които не са лишени от родителски права;
 • са приемни родители на дете, когато същото е дългосрочно настанено за отглеждане в това семейство;
 • са настойници или попечители;
 • са членове на семейства на близки и роднини – в този случай детето е настанено за отглеждане при близки и роднини за период, който не е по-кратък от 6 месеца;
 • нямат неплатени и подлежащи на принудително събиране публични задължения към Национална Агенция за приходите (НАП).

Децата, за които се ползват предвидените в ЗДДФЛ облекчения, следва да отговарят на описани в закона критерии

Децата, за които се ползват предвидените в ЗДДФЛ облекчения, следва да отговарят на следните критерии:

 • към 31.12.2022 г. да бъдат физически лица, които са местни лица за данъчни цели в България. Могат да бъдат чуждестранни лица, установени за данъчни цели в друга страна от ЕС или страна от Европейското икономическо пространство;
 • не са навършили пълнолетие или навършат пълнолетие в същата годината, в която са придобити доходите, за които ще се ползва данъчно облекчение. Същото е и условието за новородените деца – те следва да бъдат родени в годината, в която са придобити доходите, за които лицата искат да упражнят правото си на ползване на данъчните облекчения;
 • децата да не са настанени на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или в дом за деца, лишени от родителска грижа или в дом за медико-социална грижа. Детските градини и/или детски ясли не попадат в това определение (бел. авт.);
 • за децата с увреждане да бъде установена 50% и над 50% степен на увреждане.

2. По какъв начин могат да се ползват данъчните облекчения за деца и деца с увреждания?

Начините за ползване на този вид данъчни облекчения до известна степен се определят от вида на дохода, за който през годината е удържан и внесен данък. Когато доходите са изцяло от трудови правоотношения, данъчните облекчения за деца и деца с увреждания могат да се ползват по два начина – чрез работодател или с подаването на данъчна декларация.

Ако облекченията се ползват чрез работодателя, служителят по трудов договор в срок от 30.11.2022 г. до 31.12.2022 г. включително следва да представи декларации по образец, с които да заяви желанието си да ползва предвидените в закона облекчения.

Национална агенция по приходите вече утвърди новите образци на декларациите. Декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ се попълва и представя пред работодателя за ползването на данъчни облекчения за деца. Утвърдения образец на тази декларация за ползването на данъчни облекчения за деца за придобитите доходи през текущата 2022 г. може да бъде открита ТУК.

Декларация по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ се попълва и представя във връзка с ползването на данъчните облекчения за деца с увреждания. Образец на тази декларация може да бъде открита ТУК.

За ползване на данъчни облекчения пред работодателя следва да се представи и допълнителна писмена декларация, че служителя няма подлежащи на принудително събиране публични задължения.

Освен изброените до тук декларации, пред работодателя следва да се представи и допълнителна писмена декларация, че служителя няма подлежащи на принудително събиране публични задължения. Към настоящия момент няма утвърден образец на такава декларация от страна на данъчната ни администрация, затова тя следва да бъде съставена в свободен текст. Когато лицата заявяват пред работодателя си желанието да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания следва да разполагат с документ, удостоверяващ степента на увреждане. Този документ се издава от компетентен орган и в масовата практика е ТЕЛК решение, копие от което се прилага към данъчната декларация.

В случаите, в които лицата желаят да ползват данъчни облекчения за деца и/или деца с увреждания за придобити доходи, различни от трудови, същите не могат да упражнят това право чрез работодател. Затова те следва да подадат данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. В много от предишни наши публикации сме писали за начините и сроковете, в които се подава тази декларация. Днес само ще припомним, че срокът за подаване на тази декларация е до 30-ти април на годината, следваща годината на придобиване на доходите. Начините, по които следва да бъде подадена, са няколко. Първият начин е електронно подаване през системата на НАП чрез използването на персонален идентификационен код или т.нар. ПИК. Този ПИК се издава безплатно в Териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице лично или чрез упълномощен представител. Вторият начин за подаването и е на хартиен носител – лично в НАП или изпращането и чрез лицензиран пощенски оператор. Третият начин за подаване на декларацията е по електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на самото физическо лице или на упълномощено такова. Електронният подпис, когато е издаден на лицето, ползващо данъчните облекчения, до известна степен замества издадения ПИК от приходната администрация. Разликата между ПИК и КЕП е, че издаването на КЕП се заплаща, както и че при използването му се правя допълнителни настройки в сайта на НАП.

3. Какъв е законоустановения размер на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания?

В закона за данък върху доходите на физическите лица винаги е съществувала разпоредбата за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. Но до миналата година те не представляваха особен интерес за родители и настойници поради ниските им размери. Нека да направим съпоставка на размера на данъчните облекчения, касаещи доходите на физическите лица за периода 2020 г. - 2022 г.

Година на придобиване на дохода Размер на данъчно облекчение съответно за едно, две и три деца Размер на данъчно облекчение съответно за дете с увреждане
- - -
2020 г. 200 лева, 400 лева и 600 лева 2000 лева
2021 г. 4500 лева, 9000 лева и 13 500 лева 9000 лева
2022 г. 6000 лева, 12 000 лева и 18 000 лева 12 000 лева

За доходите, придобити през текущата 2022 г. са предвидени 6000 лева за всяко дете, за което за налице условията за ползване на данъчни облекчения за деца. Сумата от 12 000 е предвиденото в закона данъчно облекчение за всяко дете с увреждане, когато са налице предпоставки за неговото ползване. От представената информация за размерите на данъчните облекчения за периода 2020 г. – 2022 г. става ясно защо в последните две години все по-голяма част от родители, настойници и попечители се интересуват от този вид облекчения, въпреки че те не са новост в закона. Приетите нови размери на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2022 г. дават възможност на лицата, отговарящи на изискванията в закона, да възстановят изцяло или частично удържан и внесен данък през текущата година какво следва:

 • За едно дете – 600 лева данък;
 • За две деца – 1200 лева данък;
 • За три деца – 1800 лева данък, като за всяко следващо дете се добавят нови 600 лева данък;
 • За дете с уреждане – 1200 лева данък, като за всяко следващо дете с увреждане се добавят нови 1200 лева данък.

Ако сумата на удържания и внесен през годината данък е в размер по-нисък от изброените суми, лицата, които ползват данъчните облекчения могат да възстановят суми до размера на този данък. Или казано по друг начин – ако през текущата година лице с едно дете, отговарящо на условия за ползване на данъчно облекчение, има 550 лева удържан и внесен данък, същото може да възстанови сумата от 550 лева, а не 600 лева, както е предвидено в закона.

Ако сумата на удържания и внесен през годината данък е в размер по-нисък от изброените суми, лицата, които ползват данъчните облекчения могат да възстановят суми до размера на този данък

Данъчните облекчения могат да бъдат ползвани и от двамата родители. За да се случи това на практика и двамата следва да отговарят на условията, даващи им право да ползват тези облекчения. Общата сума от размерите на данъчните облекчения за деца и/или деца с увреждания, ползвана и от двамата родители, не трябва да надвишава предвидените в закона стойности. За дете с увреждане могат да се ползват и двата вида облекчение – едновременно да се упражни правото на ползване на данъчно облекчение за дете и данъчното облекчение за дете с увреждания.

Следва да припомним, че лицата, които желаят да упражнят правото си на ползване на облекченията с подаването на данъчна декларация по чл.50 от закона, могат да го направят следващата година, считано от 10.01.2023 г. Именно тогава започва и данъчната кампания на Национална агенция по приходите.

С това завършваме темата за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. За всички, които имат въпроси, свързани с начините и сроковете за ползване на данъчните облекчения, оставаме на разположение за консултации. Предлагаме и услуги по изготвяне на данъчни декларации за доходите и възстановяване на данъци. Може да се свържете с нашия екип по познатите вече начини: директно позвъняване на телефон 0888 815 111. Може да зададете въпросите си чрез изпращане на съобщение на e-mail или запитване чрез формата ни за контакт на сайта ни Контакти.

Очакваме ви, важно е да сте информирани за новостите навреме!