Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които "ДИВЕ Акаунтинг" ООД, ЕИК 204058298, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Проф. Кирил Попов 35А, ет.3, ап.36, прилага спрямо потребителите на сайта https://www.dive-accounting.com

Какво регламентира настоящият документ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Какво са лични данни

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Какви данни събираме и за какво ги използваме

При изпращане на запитване до нас, Вие попълвате и ни изпращате лични данни (имена, контактна информация - телефон, имейл, адрес). "ДИВЕ Акаунтинг" ООД използва тези лични данни само и единствено да отговори на Вашите съобщения, в това число да Ви изпрати оферта, когато Вие сте поискали това.

"ДИВЕ Акаунтинг" ООД използва стандартна външна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва Вашия IP адрес. Нашият уебсайт използва външна услуга от Facebook Pixel, за да отчита ефективността на провежданите Facebook кампании. И двете услуги имат свои Политики за поверителност и защита на личните данни, с които Вие се съгласявате, и които можете да откриете на уебсайтовете на съответните доставчици на услуги.

Съхраняване и споделяне на Вашите данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме.

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети страни, освен в случай, че сме длъжни да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение.

Какви са Вашите права

Ако сте предоставили Ваши лични данни на "ДИВЕ Акаунтинг" ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от "ДИВЕ Акаунтинг" ООД;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@dive-accounting.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, бул. „Шипченски проход“ 65, ет.5, офис 12

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични, или до които по закон не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права не е обвързано със заплащане на такса.

Защита на информацията

"ДИВЕ Акаунтинг" взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на „ДИВЕ Акаунтинг" са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Уебсайтът dive-accounting.com ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Актуалност на настоящия документ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е в сила от 18.05.2018 г., последно изменена на 18.05.2018 г. и може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на "ДИВЕ Акаунтинг" ООД, на нашите потребители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на e-mail чрез бутоните в сайта или да ползвате формата за контакт.