Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Услуги

Трудово-правни, данъчни и осигурителни, счетоводни, юридически и корпоративни консултации

Нашите консултации имат за цел да Ви запознаят с основни правила на всяко бизнес начинание. В състояние сме да анализираме коя форма на бизнеса е най-подходяща за конкретния случай, какво дружество да бъде регистрирано за тази цел – ЕТ, ЕООД, ООД, АД и други, както и да изложим пред Вас предимствата и недостатъците на всяка от тях. Консултациите по трудово-правни въпроси ще Ви информират как на практика възниква трудовото правоотношение и какви са правата и задълженията на всяка една от страните. Данъчните консултации могат да бъдат от всякакъв тип – от това дали да се регистрира фирмата по Закона за данък върху добавената стойност до това какъв е размера на дължимите вноски за социални осигуровки към момента за страната. От счетоводна гледна точка нашите специалисти ще Ви запознаят кога всъщност се признават приходите и разходите на дадено дружество и как всъщност се изчислява корпоративния данък при определяне на годишния финансов резултат.

След успешното навлизане на понятието „freelancer“ на трудовия пазар все по-голяма част от физическите лица имат нужда от консултация във връзка с дължимите данъци за осъществяваната от тях професия. Освен за дружествата, предлагаме консултации във връзка с данъчното третиране на свободните професии на физически лица, както и по казуси, свързани с продажбата на движимо и/или недвижимо имущество, завещано имущество и други.

Вижте цени

Юридически и корпоративни услуги

Този вид услуги включват комплект от дейности по регистрация на търговско дружество, както и осъществяване на промени на основните параметри на вече регистрирано такова. Преобразуването, заличаването и прекратяване на дейност на дружества също са част от услугите, които предлагаме.

Самата регистрация на дадено дружество не започва от момента на подаване на всички необходими документи към Търговския регистър. На практика тя започва в момента, когато Вие сте напълно сигурни под каква форма ще осъществявате дейността на бъдещото дружество. За тази цел в този пакет от дейности ние Ви предлагаме безплатна юридическа консултация, както и съдействие при осъществяването на всяка следваща стъпка от процедурата по регистрация на дружество. Нашите юристи ще Ви придружат където е необходимо, за да може да осигурим безпроблемно набавяне на необходимите документи и да Ви спестим време за чакане. Подаването на документите към Търговския регистър се осъществява от нас по електронен път. В заключение може да обобщим, че процедурата по набавяне на необходимите документи за регистрация на дружество отнема не повече от един астрономически час, а самата регистрация в Търговския регистър се извършва в рамките до три работни дни.

Промените на основните параметри на регистрирано вече дружество могат да касаят промяна на името на дружеството, смяна на седалището и адреса му за кореспонденция, промяна на собственикът, управителите и други. В зависимост от желаната промяна, ние ще изготвим пълен набор от документи и ще ги подадем отново по електронен път към Търговския регистър, като и в този случай нашите юристи ще Ви придружат където е необходимо, за да улесним процеса на работа.

Вижте цени

Администриране и поддържане на трудови и извънтрудови правоотношения

Този вид дейности са насочени към установяването на трудови и извънтрудови правоотношения между две страни на пазара на труда - работодател и служител. Нашите услуги в тази област включват всички дейности по назначаването на даден служител съгласно Кодекса на труда (КТ), подаване на задължителните декларации съгласно Кодекса за социалното осигуряване (КСО), изготвяне на месечни справки за получени възнаграждения, както и оформяне на всички необходими документи при прекратяване на този вид правоотношения. Освен изброените услуги, в този пакет от дейности се включва и съдействие при отпускане на обезщетение за временна неработоспособност и раждане във връзка с издадени болнични листи.

Вижте цени

Осъществяване и поддържане на счетоводна отчетност

Услугите, включени в този пакет, на практика отразяват всички протичащи процеси в дейността на дадено дружество под формата на счетоводен запис или казано на счетоводен език „счетоводна статия“. Целта на всички дейности по отразяване на стопанските процеси в едно предприятие е да представи по честен и напълно достоверен начин финансовото и имущественото състояние на дадено дружество към определен момент. За тази цел нашите счетоводни услуги са насочени към отразяване на операции по покупка на стоки, материали, получени външни услуги, текущо начисляване на разходи за възнаграждения и осигуровки, разплащания с контрагенти и всички останали операции, свързани с функционирането на самото дружество. Освен това, отразяваме приходите от дейността му под всякаква форма – фактури за продажби, касови продажби и други. Следвайки счетоводните стандарти и Закона за счетоводството изготвяме справки за целите на ръководството с цел запознаване с моментното състояние на дружеството и тенденцията на неговото развитие. Съгласно Закона за ДДС изготвяме и подаваме месечните регистри във връзка с направените изчисления за дължимото ДДС на дадено дружество. Към края на всяка календарна година изчисляваме и подаваме към институциите нужните справки за приключване на финансовата година и дължимия данък печалба.

Вижте цени

Данъчна защита и оказване на съдействие при проверки

Предлаганите от нас услуги по осъществяване на данъчна защита са разнообразни и зависят от това на какъв етап от дадена проверка се намира Вашето дружество.

В случай на ревизионно производство от страна на НАП сме в състояние да Ви предложим консултация и съдействие по време на целия ревизионен процес – от започването на ревизията до приключването и с издаден акт. Практиката ни е показала, че една ревизия може да продължи от три месеца до една година, като изходът от нея може да е както с благоприятстващ ефект за дружеството – без установени нарушения и начислени задължения, така и с точно обратния ефект. Нашите професионални услуги са свързани със съдействие относно събирането на допълнителни доказателства, касаещи ревизионното производство, както и писане на възражения срещу издадени ревизионни доклади и обжалване на издадени актове по административен път. Освен ревизионни актове, предлагаме услуги по обжалване на издадени наказателни постановления, актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и всякакви такива, издадени от НАП, НОИ, Главна инспекция по труда и други.

В случай, че не желаете да имате директен контакт с администрацията на различните институции, сме в състояние да Ви предложим пълно представителство и вместо Вас да поемем административната тежест на всяка текуща проверка. По този начин Ви спестяваме време и средства и най-вече грижи.

Вижте цени

Имате въпроси?
Желаете оферта?

Свържете се с нас